pieniadz.pl

Helio SA
Zawarcie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz stosownych umów dotyczących zabezpieczenia kredytu

23-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-23
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Zawarcie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz stosownych umów dotyczących zabezpieczenia kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem w dniu 28.09.2016 r. dotychczasowej Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., o której Emitent informował raportami bieżącymi nr 2/2013 z dnia 17.09.2013 r., nr 1/2014 z dnia 05.02.2014 r., nr 3/2014 z dnia 05.09.2014 r., nr 2/2015 z dnia 26.05.2015 r., oraz nr 5/2015 z dnia 18.09.2015 r., HELIO S.A. _"Kredytobiorca"_ zawarła w dniu 23.09.2016 r. z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. _"Bank"_ nową Umowę o kredyt w rachunku bieżącym.

Na podstawie ww. umowy Bank udzielił HELIO S.A. kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w kwocie 25.000.000 zł. Kredyt zostanie udostępniony od 28 września 2016 r. do 02 października 2017 r.

Od kwoty pozostającego do spłaty Kredytu Bank naliczy odsetki według zmiennej stopy procentowej 1M WIBOR powiększonej o marżę banku. Odsetki naliczane są w okresach odsetkowych wynoszących jeden miesiąc.

Ustalono na rzecz Banku następujące zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań HELIO S.A. z tytułu Umowy Kredytu:
1. hipoteka do kwoty 9.375.000 zł na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w miejscowości Wyględy, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WA1G/00058436/4 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
2. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 13.800.000 zł na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny, tj. zapasach magazynowych Kredytobiorcy znajdujących się w magazynie surowca w miejscowości Brochów 119 _05-088 Brochów_, oraz magazynie w miejscowości Wyględy przy ul. Stołecznej 26 _05-083 Zaborów_, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
3. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 30.000.000 zł z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 września 2019 r.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, z zastrzeżeniem, że za przypadek naruszenia umowy uznano również przejęcie kontroli nad Kredytobiorcą przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Zarząd HELIO S.A. wyjaśnia jednocześnie, że w związku z zawarciem nowej umowy kredytowej, o której mowa powyżej Strony podpisały równolegle stosowne umowy dotyczące zabezpieczeń kredytu, w tym:
1. Porozumienie o przeniesieniu zwrotnym przez Bank z dniem 27.09.2016 r. na Kredytobiorcę własności rzeczy przewłaszczonych na rzecz Banku _zapasy magazynowe Kredytobiorcy znajdujące się w magazynie surowca w miejscowości Brochów 119, 05-088 Brochów_ na podstawie Umowy przewłaszczenia z dnia 17.09.2013 r., o której to Emitent informował raportami bieżącymi nr 3/2013 z dnia 17.09.2013 r. oraz nr 6/2015 z dnia 18.09.2015 r., w celu ustanowienia przez Kredytobiorcę na rzecz Banku zabezpieczenia w postaci zastawu na tych zapasach,
2. Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych Kredytobiorcy znajdujących się w magazynie surowca w miejscowości Brochów 119, 05-088 Brochów, oraz magazynie w miejscowości Wyględy przy ul. Stołecznej 26, 05-083 Zaborów wchodzącą w życie z dniem 28.09.2016 r.; na dzień 07.09.2016 r. wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie wynosiła 16.416.620,20 zł,
3. Oświadczenie o zmianie hipoteki dotyczące hipoteki do kwoty 9.375.000,00 zł na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w miejscowości Wyględy _KW Nr WA1G/00058436/4_, o zastąpieniu z dniem 28.09.2016 r. dotychczasowej wierzytelności zabezpieczonej hipoteką _z tytułu dotychczasowej Umowy kredytu w rachunku bieżącym_ wierzytelnością z tytułu nowej Umowy kredytu w rachunku bieżącym.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy finansowania działalności bieżącej Spółki, oraz umowy przewłaszczenia i zastawu rejestrowego ustanowionego na aktywach znaczącej wartości.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm