pieniadz.pl

Forte SA
informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

12-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-12
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej _dalej: Spółka_ mając na uwadze raport bieżący nr 41/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. informuje, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. podpisał z ING Bank Śląski S.A. _dalej: Bank_ z siedzibą w Katowicach kolejną umowę uzupełniającą do umowy kredytowej z dnia 24 czerwca 2003 r. Przedmiotem umowy uzupełniającej jest podwyższenie kwoty kredytu do wysokości 100.000.000,00 PLN _słownie: sto milionów złotych_ oraz zmiana zabezpieczenia kredytu.
Zabezpieczenie kredytu uległo zmianie tj. Emitent podpisał weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, ustanowiono zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 120.000.000 PLN _słownie: sto dwadzieścia milionów złotych_ na środkach obrotowych w postaci zapasów znajdujących się w fabryce Emitenta w Suwałkach przy ul. Północnej 30 oraz w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej 1 będących zbiorem rzeczy ruchomych o zmiennym składzie stanowiącym zorganizowaną całość gospodarczą. Podwyższono ponadto wartość zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym znajdującym się w fabryce Emitenta w Suwałkach przy ul. Północnej 30 z najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 54.000.000,00 PLN _słownie: pięćdziesiąt cztery miliony złotych_ do kwoty 120.000.000,00 PLN _słownie: sto dwadzieścia milionów złotych_.
Dodatkowym zabezpieczeniem pozostaje hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 54.000.000,00 PLN _słownie: pięćdziesiąt cztery miliony złotych_ ustanowiona na prawach użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Północnej 30 i na prawie własności wzniesionych na niej budynków i urządzeń oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych mających za przedmiot mienie ruchome.
Zarówno umowa kredytowa, jak i umowa uzupełniająca nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
W ocenie Zarządu Emitenta zawartą w dniu dzisiejszym umowę uzupełniającą należy uznać za umowę znaczącą, ponieważ podwyższenie kwoty kredytu do wysokości 100.000.000,00 PLN _słownie: sto milionów złotych_ przekracza wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta wykazanych w ostatnio opublikowanym skonsolidowanym raporcie rocznym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm