pieniadz.pl

Forte SA
informacja poufna – zawarcie umowy kredytu przez podmiot zależny

17-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-17
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
informacja poufna – zawarcie umowy kredytu przez podmiot zależny
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej _dalej: FORTE lub Spółka_ informuje, że w dniu 17 października 2016 r. powziął informację od podmiotu zależnego, tj. TANNE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie _dalej TANNE_ o zawarciu przez TANNE z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: PKO BP_ i Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie _dalej: BGK_ umowy kredytu _dalej: Umowa Kredytu_ w maksymalnej wysokości 140.000.000,00 _słownie: sto czterdzieści milionów_ EUR z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy fabryki płyt wiórowych oraz o zawarciu umów hedgingowych _dalej: Umowy Hedgingowe_.

Kredyt oprocentowany jest według stawki 3M EURIBOR powiększonej o marże ww. banków. Spłata kapitału odbywać się będzie w ratach płatnych kwartalnie począwszy od grudnia 2018 r. Ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi do października 2024 r.

Zabezpieczenie kredytu oraz Umów Hedgingowych stanowić będą w szczególności:
• poręcznie udzielone przez FORTE do kwoty 105.000.000,00 EUR za zobowiązania TANNE wobec PKO BP wynikające z Umowy Kredytu,
• poręcznie udzielone przez FORTE do kwoty 105.000.000,00 EUR za zobowiązania TANNE wobec BGK wynikające z Umowy Kredytu,
• poręcznie udzielone przez FORTE do kwoty 18.564.000,00 EUR za zobowiązania TANNE wobec PKO BP wynikające z Umowy Hedgingowej,
• poręcznie udzielone przez FORTE do kwoty 21.750.000,00 EUR za zobowiązania TANNE wobec BGK wynikające z Umowy Hedgingowej,
• Umowa gwarancji podpisana przez FORTE,
• Umowa podporządkowania wierzytelności przysługujących FORTE wobec TANNE wierzytelnościom PKO BP i BGK wynikającym z Umowy Kredytu oraz Umów Hedgingowych,
• ustanowienie przez FORTE, jako zabezpieczenia wierzytelności Banków ograniczonych praw rzeczowych w postaci zastawów finansowych i zastawów rejestrowych na udziałach TANNE posiadanych przez FORTE,
• złożenie przez FORTE na rzecz PKO BP oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5_ Kodeksu postępowania cywilnego, z całego majątku Spółki do kwoty 105.000.000,00 EUR związanego z poręczeniem Umowy Kredytu,
• złożenie przez Spółkę na rzecz BGK oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5_ Kodeksu postępowania cywilnego, z całego majątku Spółki do kwoty 105.000.000,00 EUR związanego z poręczeniem Umowy Kredytu,
• złożenie przez Spółkę na rzecz PKO BP oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5_ Kodeksu postępowania cywilnego, z całego majątku Spółki do kwoty 18.564.000,00 EUR związanego z poręczeniem Umowy Hedgingowej,
• złożenie przez Spółkę na rzecz BGK oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5_ Kodeksu postępowania cywilnego, z całego majątku Spółki do kwoty 21.750.000,00 EUR związanego z poręczeniem Umowy Hedgingowej,
• złożenie przez Spółkę na rzecz PKO BP oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 6_ Kodeksu postępowania cywilnego, z udziałów zastawionych zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz PKO BP jako administratora zastawu _na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu_, do kwoty 210.000.000,00 EUR,
• złożenie przez Spółkę na rzecz PKO BP oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 6_ Kodeksu postępowania cywilnego, z udziałów zastawionych zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz PKO BP jako administratora zastawu _na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Umów Hedgingowych_, do kwoty 40.314.000,00 EUR,
• ustanowienie na rzecz PKO BP, jako administratora zastawu, zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa TANNE,
• zawarcie umowy zarządu nad przedsiębiorstwem TANNE lub umowy dzierżawy przedsiębiorstwa TANNE, w przypadku dochodzenia przez PKO BP, jako administratora zastawu, zaspokojenia z przedmiotu zastawu, z podmiotami wskazanymi przez PKO BP w sposób określony w umowie zastawniczej, jak również udzielenie pełnomocnictw zgodnie z umową zastawniczą,
• ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci hipotek na przysługującym TANNE prawie własności nieruchomości położonej w Suwałkach, składającej się z działki gruntu o nr. 32812/6,
• zawarcie i wykonanie umowy cesji praw z umów, na mocy której TANNE dokona na rzecz PKO BP, jako cesjonariusza i agenta ds. zabezpieczeń, przelewu przysługujących TANNE _obecnie lub w przyszłości_ praw pieniężnych i roszczeń pieniężnych z tytułu dokumentów, których jest stroną lub beneficjentem,
• ustanowienie przez TANNE ograniczonych praw rzeczowych w postaci zastawów finansowych i zastawów rejestrowych na prawach z rachunków bankowych otwartych i prowadzonych dla TANNE, jak również udzielenie pełnomocnictw do zarządzania i dokonywania rozporządzeń w odniesieniu do rachunków otwartych i prowadzonych dla TANNE,
• zawarcie i wykonanie przez TANNE umowy podporządkowania wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec TANNE wierzytelnościom Banków wynikającym z Umowy Kredytu oraz Umów Hedgingowych,
• zawarcie i wykonanie przez TANNE umów bezpośrednich z PKO BP _działającym na rachunek Banków jako agent ds. zabezpieczeń_ oraz kontrahentami TANNE,
• złożenie przez TANNE na rzecz PKO BP oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5_ Kodeksu postępowania cywilnego, co do zobowiązania pieniężnego TANNE wobec PKO BP wynikającego z Umowy Kredytu, o spłatę wszelkich należności PKO BP związanych z kredytem, do kwoty 105.000.000,00 EUR,
• złożenie przez TANNE na rzecz BGK oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5_ Kodeksu postępowania cywilnego, co do zobowiązania pieniężnego TANNE wobec BGK wynikającego z Umowy Kredytu, o spłatę wszelkich należności BGK związanych z kredytem, do kwoty 105.000.000,00 EUR,
• złożenie przez TANNE na rzecz PKO BP oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5_ Kodeksu postępowania cywilnego, co do zobowiązania pieniężnego TANNE wobec PKO BP wynikającego z Umowy Hedgingowej, do kwoty 18.564.000,00 EUR,
• złożenie przez TANNE na rzecz BGK oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5_ Kodeksu postępowania cywilnego, co do zobowiązania pieniężnego TANNE wobec BGK wynikającego z Umowy Hedgingowej, do kwoty 21.750.000,00 EUR.

Kredyt uzyskany przez TANNE pozwoli na realizację przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki Planu rozwoju mocy produkcyjnych FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. do roku 2021, zakładającego m.in. budowę zakładu produkcji płyt drewnopochodnych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm