pieniadz.pl

Forte SA
informacja poufna

04-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-04
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
informacja poufna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej _dalej: FORTE lub Spółka_ informuje, że w dniu 4 października 2016 r. przyjął uchwałę wyrażającą zgodę na zaciągniecie przez podmiot zależny od FORTE, tj. TANNE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, kredytu w maksymalnej wysokości 140.000.000,00 _słownie: sto czterdzieści milionów_ EUR z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy fabryki płyt wiórowych oraz na zawarcie umów hedgingowych z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. _dalej: PKO BP_ i Bankiem Gospodarstwa Krajowego _dalej: BGK_. Zabezpieczenie kredytu stanowić będą w szczególności:
• poręcznie udzielone przez FORTE,
• umowa gwarancji podpisana przez FORTE,
• umowa podporządkowania wierzytelności przysługujących FORTE wobec TANNE Sp. z o. o. wierzytelnościom PKO BP i BGK,
• ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci zastawów finansowych i zastawów rejestrowych na udziałach TANNE Sp. z o. o. posiadanych przez FORTE oraz w postaci hipotek na przysługującym TANNE Sp. z o. o. prawie własności nieruchomości położonej w Suwałkach,
• oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 i 6 kodeksu postępowania cywilnego,
• zawarcie przez TANNE Sp. z o. o. umów cesji praw z umów których TANNE Sp. z o. o. jest beneficjentem,
• ustanowienie przez TANNE Sp. z o. o. zastawów finansowych i zastawów rzeczowych na prawach z rachunków bankowych,
• ustanowienie na rzecz PKO BP zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa TANNE Sp. z o. o.,
• umowa zarządu przedsiębiorstwem TANNE Sp. z o. o. lub umowa dzierżawy przedsiębiorstwa TANNE Sp. z o. o, w przypadku zaspokojenia z przedmiotu zastawu,
• zawarcie przez TANNE Sp. z o.o. umów bezpośrednich z PKO BP oraz kontrahentami TANNE Sp .z o.o.,
• umowa podporządkowania wierzytelności przysługujących wobec TANNE Sp. z o. o. wierzytelnościom PKO BP i BGK.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wystąpi do Rady Nadzorczej w celu uzyskania zgody na udzielenie przez FORTE podmiotowi zależnemu, tj. TANNE Sp. z o. o. wymaganych zabezpieczeń w celu pozyskania ww. kredytu.
Uzyskanie przez TANNE Sp. z o. o. kredytu pozwoli na realizację przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki Planu rozwoju mocy produkcyjnych FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. do roku 2021, zakładającego m.in. budowę zakładu produkcji płyt drewnopochodnych, o czym Spółka informowała w dniu 19 października 2015 r. w raporcie bieżącym nr 34/2015.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm