pieniadz.pl

PS

31-08-2016


skorygowany x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
FEERUM S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
59-225 CHOJNÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
OKRZEI 6
_ulica_ _numer_
+48 76 81 96 738 +48 76 81 96 738
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
691-237-40-93 020517408
_NIP_ _REGON_
Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody ze sprzedaży 24.391 40.033 5.568 9.684
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 518 4.152 118 1.004
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 614 4.324 140 1.046
IV. Zysk _strata_ netto 708 4.184 162 1.012
V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 708 4.184 162 1.012
VI. Zysk na akcję _PLN; EUR_ 0,07 0,44 0,02 0,11
VII. Rozwodniony zysk na akcję _PLN; EUR_ 0,07 0,44 0,02 0,11
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.137 1.602 488 388
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _152_ _9.637_ _35_ _2.331_
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej _5.422_ 14.662 _1.238_ 3.547
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów _3.437_ 6.627 _785_ 1.603
XII. Aktywa 164.280 173.606 37.121 41.390
XIII. Zobowiązania długoterminowe 34.641 32.455 7.827 7.738
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 25.440 42.393 5.749 10.107
XV. Kapitał własny 104.199 98.758 23.545 23.545
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 104.199 98.758 23.545 23.545
XVII.
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO.
30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XVIII. 164.280 173.090 37.121 40.617
XIX. Zobowiązania długoterminowe 34.641 36.369 7.827 8.534
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 25.440 33.230 5.749 7.798
XXI. Kapitał własny 104.199 103.491 23.545 24.285
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 104.199 103.491 23.545 24.285


Wybrane dane finansowe w zakresie pozycji I-XVI dotyczące
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z
wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych prezentowane są na
dzień 30 czerwca 2016 roku i 30 czerwca 2015 roku . Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
przeliczone po kursie 4,4255 PLN/EUR _na dzień 30 czerwca 2016 roku_
oraz 4,1944 PLN/EUR _na dzień 30 czerwca 2015 roku_, które zostały
ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje
sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały
przeliczone po kursie 4,3805 PLN/EUR oraz 4,1341 PLN/EUR, które są
średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień
każdego miesiąca objętego danymi. Dane porównawcze za okres 01.01.2015
r. do 30.06.2015 r pochodzą ze sprawozdania jednostkowego Feerum S.A.,
gdyż grupa kapitałowa powstała w II półroczu 2015r.


Wybrane dane finansowe w zakresie pozycji XVIII-XXII dotyczące
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na
dzień 30 czerwca 2016 roku i 31 grudnia 2015 roku. Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
przeliczone po kursie 4,4255 PLN/EUR _na dzień 30 czerwca 2016 roku_
oraz 4,2615 PLN/EUR _na dzień 31grudnia 2015 roku_, które zostały
ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm