pieniadz.pl

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

01-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
FEERUM S.A.
Temat
Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie _dalej: "Spółka"_, w związku z raportem bieżącym nr 31/2014, w którym Zarząd Spółki informował o otrzymaniu w dniu 16 października 2014 r. z Sądu Rejonowego w Złotoryi odpisu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej złożonego przez KROT-PLON Sp. z o.o. _dalej: "KROT-PLON"_ w dniu 30 września 2014 r., informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. został doręczony Spółce odpis nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24 czerwca 2016 r. wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie pozwu z dnia 9 czerwca 2016 r. KROT-PLON Sp. z o.o. _dalej: "Nakaz zapłaty"_.
Spółka podtrzymuje stanowisko, zgodnie z którym roszczenia KROT-PLON pozbawione są podstawy prawnej i faktycznej.
Spółka w pełnym zakresie kwestionuje roszczenia KROT-PLON oraz podejmie stosowne działania w kierunku wykazania zasadności swojego stanowiska na drodze postępowania sądowego.
Zgodnie z treścią Nakazu zapłaty, Sąd:
- nakazał Spółce zapłacić na rzecz KROT-PLON Sp. z o.o. kwotę 26.400.000,00 zł _słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy złotych_ wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych liczonymi od dnia 9 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 35.817,00 zł _słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych_ tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.817,00 _słownie: dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych_ tytułem kosztów zastępstwa procesowego od dnia doręczenia Nakazu zapłaty,
- po uprawomocnieniu się Nakazu zapłaty wypłacić od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz KROT-PLON kwotę 75.000,00 zł _słownie siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych_ tytułem zwrotu ¾ części opłaty sądowej od pozwu uiszczonej w dniu 7 czerwca 2016 r.
Spółce przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu od Nakazu zapłaty w terminie dwóch tygodni od jego doręczenia, z którego to prawa Spółka zamierza skorzystać.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 8 w zw. z § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm