pieniadz.pl

Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Spółkę

26-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-26
Skrócona nazwa emitenta
FEERUM S.A.
Temat
Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie _dalej: "Spółka"_, informuje, że w dniu 26 sierpnia 2016 r. Spółka zawarła z Farma Redło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redło 13, 72-221 Osina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000207343, NIP: 8561595006, REGON: 811675799 _dalej: "Farma Redło"_, umowę na mocy której Spółka, w ramach inwestycji, wykona prace dostarczenia, zamontowania oraz uruchomienia kompleksu magazynowo-suszarniczego na rzecz Farma Redło _dalej: "Umowa"_. Ww. prace mają rozpocząć się 1 września 2016 r. Zakończenie ww. prac ma nastąpić 31 maja 2017 r.
Spółka oraz Farma Redło ustaliły wartość Umowy na kwotę 5.450.000,00 zł netto powiększoną o należny podatek VAT. Spółka zobowiązała się przedłożyć Farma Redan gwarancję bankową o wartości 250.000,00 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, która będzie zwalniana w następujący sposób: _i_ 125.000,00 zł po odbiorze przedmiotu Umowy, _ii_ 125.000,00 zł po upływie jednego roku po odbiorze przedmiotu Umowy.
W zakresie kar umownych, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Farma Redło:
- 5% wartości netto przedmiotu Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Farma Redło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Spółka,
- za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu Umowy 0,1% wartości netto wartości niewykonanych prac, za każdy dzień opóźnienia,
- za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu Umowy, 0,05% wartości netto wadliwych prac, za każdy dzień opóźnienia.
Niezależnie od powyższego, wartość łącznych kar nie może przekroczyć 10% wartości netto przedmiotu Umowy.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm