pieniadz.pl

ERG SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016

25-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-10-25
ERG SA
_pełna nazwa emitenta_
ERG Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
42-520 Dąbrowa Górnicza
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chemiczna 6
_ulica_ _numer_
032 264 02 81 032 262 32 48
_telefon_ _fax_
erg@erg.com.pl www.erg.com.pl
_e-mail_ _www_
629-00-11-681 272242844
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 72 747 64 589 16 652 15 532
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 5 662 1 391 1 296 334
III. Zysk/strata brutto 5 445 1 402 1 246 337
IV. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 4 781 982 1 094 236
V. Zysk/strata netto 4 866 980 1 114 236
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 478 2 952 1 254 710
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 954 -1 173 447 -282
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 483 -2 365 -1 255 -569
IX. Przepływy pieniężne netto razem 1 949 -586 446 -141
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych [w szt.] 807 111 802 370 807 111 802 370
XI. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł/EUR] 5,92 1,22 1,36 0,29
XII. 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015
XIII. Aktywa razem 62 390 62 647 14 469 14 701
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 791 29 586 5 981 6 943
XV. Zobowiązania długoterminowe 8 503 7 023 1 972 1 648
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 17 288 22 563 4 009 5 295
XVII. 36 599 32 631 8 488 7 657
XVIII. Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej 36 599 32 139 8 488 7 542
XIX. Kapitał zakładowy 17 520 17 322 4 063 4 065
XX. Liczba akcji [w szt.] 876 018 866 100 876 018 866 100
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł/EUR] 41,78 37,68 9,69 8,84
XXII. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 3 kwartały 2016 3 kwartały 2015 3 kwartały 2016 3 kwartały 2015
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 72 665 64 351 16 633 15 475
XXIV. Zysk/strata z działalności operacyjnej 4 456 1 403 1 020 337
XXV. Zysk/strata brutto 4 236 1 348 970 324
XXVI. Zysk/strata netto 3 631 928 831 223
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 086 2 417 1 164 581
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 433 -1 122 786 -270
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 496 -1 365 -1 487 -328
XXX. Przepływy pieniężne netto razem 2 023 -70 463 -17
XXXI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych [w szt.] 807 111 802 370 807 111 802 370
XXXII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł/EUR] 4,50 1,16 1,03 0,28
XXXIII. 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015
XXXIV. Aktywa razem 64 192 66 346 14 887 15 569
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 821 31 287 5 988 7 342
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 8 501 7 930 1 971 1 861
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 320 23 357 4 017 5 481
XXXVIII. Kapitał własny 38 371 35 059 8 899 8 227
XXXIX. Kapitał zakładowy 17 520 17 322 4 063 4 065
XL. Liczba akcji [w szt.] 876 018 866 100 876 018 866 100
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł/EUR] 43,80 40,48 10,16 9,50
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm