pieniadz.pl

ERG SA
ERG S.A. Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta

06-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-06
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
ERG S.A. Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 6 września 2016 r. powziął informację o dokonaniu przez Sądy Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy na mocy postanowienia z dnia 5 września 2016 r. _sygn. akt KA.VIII.Ns-Rej.KRS 27005/16/535_ rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego ERG S.A.
Podwyższenie kapitału zakładowego do wartości 17.520.360,00 zł _słownie: siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych_, nastąpiło w związku z objęciem przez osoby uprawnione akcji serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ERG S.A. na podstawie Uchwały nr 2 oraz Uchwały nr 3 NWZ z dnia 14.08.2008 r.
Dotychczasowa wartość kapitału zakładowego ERG S.A. wynosiła 17.322.000,00 zł _słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych_.
Aktualny kapitał zakładowy w wysokości 17.520.360,00 zł obejmuje 876.018 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających łącznie do 876.018 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ERG S.A.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm