pieniadz.pl

ERG SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

11-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-11
ERG SA
_pełna nazwa emitenta_
ERG Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
42-520 Dąbrowa Górnicza
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chemiczna 6
_ulica_ _numer_
032 264 02 81 032 262 32 48
_telefon_ _fax_
erg@erg.com.pl www.erg.com.pl
_e-mail_ _www_
629-00-11-681 272242844
_NIP_ _REGON_
Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług 49 935 42 673 11 399 10 322
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 3 726 1 170 851 283
III. Zysk/strata brutto 3 522 1 180 804 285
IV. Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 227 929 737 225
V. Zysk/strata netto 3 312 936 756 226
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 838 1 898 191 459
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 110 -991 482 -240
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 404 -1 663 -549 -402
IX. Przepływy pieniężne netto razem 544 -756 124 -183
X. Zysk na jedną akcję zwykłą [w PLN/w EUR] 4,00 1,15 0,91 0,28
XI. 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015
XII. Aktywa razem 65 145 56 749 15 262 13 530
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 097 24 559 7 051 5 855
XIV. Zobowiązania długoterminowe 8 856 5 633 2 075 1 343
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 21 241 18 926 4 976 4 512
XVI. Kapitał własny 35 048 32 190 8 211 7 675
XVII. Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej 35 048 31 703 8 211 7 559
XVIII. Kapitał zakładowy 17 322 17 322 4 058 4 130
XIX. Liczba akcji [w szt.] 875 858 866 100 875 858 866 100
XX. Wartość księgowa na jedną akcję [w PLN/w EUR] 40,02 38,00 9,04 9,06
XXI. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO półrocze 2016 półrocze 2015 półrocze 2016 półrocze 2015
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług 49 880 42 506 11 387 10 282
XXIII. Zysk/strata z działalności operacyjnej 2 541 1 197 580 290
XXIV. Zysk/strata brutto 2 331 1 170 532 283
XXV. Zysk/strata netto 2 093 928 478 224
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 443 1 358 101 328
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 508 -940 801 -227
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 418 -664 -780 -161
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem 532 -246 121 -60
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą [w PLN/w EUR] 2,59 1,15 0,59 0,28
XXXI. 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015
XXXII. Aktywa razem 66 924 60 360 15 122 14 391
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 088 25 539 6 799 6 089
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 8 607 6 894 1 945 1 644
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 21 481 18 645 4 854 4 445
XXXVI. Kapitał własny 36 836 34 821 8 324 8 302
XXXVII. Kapitał zakładowy 17 322 17 322 3 914 4 130
XXXVIII. Liczba akcji [w szt.] 875 858 866 100 875 858 866 100
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w PLN/w EUR] 42,06 38,00 9,50 9,06
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm