pieniadz.pl

ERG SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

11-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-05-11
ERG SA
_pełna nazwa emitenta_
ERG Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
42-520 Dąbrowa Górnicza
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chemiczna 6
_ulica_ _numer_
032 264 02 81 032 262 32 48
_telefon_ _fax_
erg@erg.com.pl www.erg.com.pl
_e-mail_ _www_
629-00-11-681 272242844
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 24 870 21 570 5 709 5 199
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 2 054 608 472 147
III. Zysk _strata_ brutto 1 973 548 453 132
IV. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 801 453 413 109
V. Zysk _strata_ netto 1 885 456 433 110
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 178 1 651 730 398
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 387 -246 548 -59
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 439 -1 197 -789 -289
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 126 208 488 50
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 797 521 807 738 797 521 807 738
XI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 2,36 0,56 0,54 0,13
XII. 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015
XIII. Aktywa, razem 65 783 62 647 15 412 15 321
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 850 29 586 7 462 7 236
XV. Zobowiązania długoterminowe 8 951 7 023 2 097 1 718
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 22 899 22 563 5 365 5 518
XVII. 33 933 32 631 7 950 7 980
XVIII. Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej 33 933 32 139 7 950 7 860
XIX. Kapitał zakładowy 17 322 17 322 4 058 4 236
XX. Liczba akcji _w szt._ 866 100 866 100 866 100 866 100
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 39,18 37,68 9,18 9,21
XXII.
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1 kwartał 2016 1 kwartał 2015 1 kwartał 2016 1 kwartał 2015
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 24 756 21 499 5 683 5 182
XXIV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 979 613 225 148
XXV. Zysk _strata_ brutto 886 534 203 129
XXVI. Zysk _strata_ netto 756 446 174 107
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 194 1 803 733 435
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 415 -224 784 -54
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 453 -1 197 -1 022 -289
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 156 382 495 92
XXXI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 797 521 807 738 797 521 807 738
XXXII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,95 0,55 0,22 0,13
XXXIII. 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015
XXXIV. Aktywa, razem 67 746 66 346 15 872 16 225
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 936 31 287 7 482 7 652
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 8 951 7 930 2 097 1 939
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 985 23 357 5 385 5 712
XXXVIII. Kapitał własny 35 810 35 059 8 390 8 574
XXXIX. Kapitał zakładowy 17 322 17 322 4 058 4 236
XL. Liczba akcji _w szt._ 866 100 866 100 866 100 866 100
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 41,35 40,48 9,69 9,90
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm