pieniadz.pl

ERG SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

13-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-11-13
ERG SA
(pełna nazwa emitenta)
ERG Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-520 Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemiczna 6
(ulica) (numer)
032 264 02 81 032 262 32 48
(telefon) (fax)
erg@erg.com.pl www.erg.com.pl
(e-mail) (www)
629-00-11-681 272242844
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Wybrane dane dotyczące sprawozdania skonsolidowanego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług 64 589 70 494 15 532 16 863
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 391 287 334 69
III. Zysk (strata) brutto 1 402 9 337 2
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 982 (284) 236 (68)
V. Zysk (strata) netto 980 (247) 236 (59)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 952 1 313 710 314
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 173) (364) (282) (87)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 365) (2 167) (569) (518)
IX. Przepływy pieniężne netto razem (586) (1 218) (141) (291)
X. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/w EUR) 1,13 (0,01) 0,27 0,00
XI. 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014
XII. Aktywa razem 57 662 53 802 13 604 12 623
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 608 23 539 6 278 5 523
XIV. Zobowiązania długoterminowe 5 076 5 520 1 198 1 295
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 20 941 17 694 4 941 4 151
XVI. Kapitał własny 31 054 30 263 7 326 7 100
XVII. Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej 30 576 29 783 7 214 6 988
XVIII. Kapitał zakładowy 17 322 17 322 4 087 4 064
XIX. Liczba akcji (w szt.) 866 100 866 100 866 100 866 100
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/w EUR) 35,30 34,39 8,33 8,07
XXI. Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania jednostkowego 3 kwartały 2015 3 kwartały 2014 3 kwartały 2015 3 kwartały 2014
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług 64 351 70 084 15 475 16 764
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 403 93 337 22
XXIV. Zysk (strata) brutto 1 348 (187) 324 (45)
XXV. Zysk (strata) netto 928 (423) 223 (101)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 417 1 430 581 342
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 122) (455) (270) (109)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 365) (2 167) (328) (518)
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem (70) (1 192) (17) (285)
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/w EUR) 1,07 (0,01) 0,26 0,00
XXXI. 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014
XXXII. Aktywa razem 61 323 56 831 14 468 13 333
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 683 23 923 6 531 5 613
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 6 076 5 519 1 433 1 295
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 21 023 18 088 4 960 4 244
XXXVI. Kapitał własny 33 640 32 908 7 937 7 721
XXXVII. Kapitał zakładowy 17 322 17 322 4 087 4 064
XXXVIII. Liczba akcji (w szt.) 866 100 866 100 866 100 866 100
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/w EUR) 38,84 38,00 9,16 8,92
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm