pieniadz.pl

ERG SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

26-08-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSR
w walucie
data przekazania: 2015-08-26
ERG SA
(pełna nazwa emitenta)
ERG Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-520 D?browa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemiczna 6
(ulica) (numer)
032 264 02 81 032 262 32 48
(telefon) (fax)
zts@erg.com.pl www.erg.com.pl
(e-mail) (www)
629-00-11-681 272242844
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze / 2014 półrocze / 2015 półrocze / 2014
Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania skonsolidowanego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług 42 673 47 955 10 322 11 477
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 170 210 283 50
III. Zysk (strata) brutto 1 180 12 285 3
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 929 (115) 225 (28)
V. Zysk (strata) netto 936 (92) 226 (22)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 897 2 364 459 566
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (991) (1 373) (240) (329)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 663) (1 933) (402) (463)
IX. Przepływy pieniężne netto razem (757) (942) (183) (225)
X. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/w EUR) 1,07 0,00 0,26 0,00
XI. 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014
XII. Aktywa razem 55 202 60 704 13 161 14 589
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 144 30 196 5 756 7 257
XIV. Zobowiązania długoterminowe 5 083 4 406 1 212 1 059
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 18 451 25 436 4 399 6 113
XVI. Kapitał własny 31 058 30 508 7 405 7 332
XVII. Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej 30 571 30 045 7 289 7 221
XVIII. Kapitał zakładowy 17 322 17 322 4 130 4 163
XIX. Liczba akcji (w szt.) 866 100 43 305 000 866 100 43 305 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/w EUR) 35,30 0,69 8,42 0,17
XXI. Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania jednostkowego I półrocze 2015 I półrocze 2014 I półrocze 2015 I półrocze 2014
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług 42 506 47 632 10 282 11 399
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 197 110 290 26
XXIV. Zysk (strata) brutto 1 170 (90) 283 (22)
XXV. Zysk (strata) netto 928 (192) 224 (46)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 357 2 374 328 568
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (940) (1 176) (227) (281)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (664) (1 932) (161) (462)
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem (247) (734) (60) (176)
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/w EUR) 1,07 0,00 0,26 0,00
XXXI. 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014
XXXII. Aktywa razem 58 813 64 231 14 022 15 437
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 124 30 989 5 990 7 448
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 6 083 4 406 1 450 1 059
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 18 438 26 241 4 396 6 307
XXXVI. Kapitał własny 33 689 33 242 8 032 7 989
XXXVII. Kapitał zakładowy 17 322 17 322 4 130 4 163
XXXVIII. Liczba akcji (w szt.) 866 100 43 305 000 866 100 43 305 000
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/w EUR) 38,90 0,77 9,27 0,19
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm