pieniadz.pl

EMC Instytut Medyczny SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

24-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według UoR
w walucie
data przekazania: 2016-08-24
EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA
_pełna nazwa emitenta_
EMC Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
54-144 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pilczycka 144-148
_ulica_ _numer_
071 747 27 00 071 758 57 50
_telefon_ _fax_
ir@emc-sa.pl www.emc-sa.pl
_e-mail_ _www_
894-28-14-132 933040945
_NIP_ _REGON_
PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 134 641 130 523 30 736 31 572
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -2 048 1 230 -468 298
III. Zysk _strata_ brutto -3 051 -15 -696 -4
IV. Zysk _strata_ netto -4 584 -1 408 -1 046 -341
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 326 5 355 987 1 295
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 874 -21 159 -2 026 -5 118
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 881 14 331 -658 3 467
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -7 429 -1 473 -1 696 -356
IX. Średnioważona liczba akcji _szt._ 13 285 346 12 511 056 13 285 346 12 511 056
X. Zysk _ strata_ na jedną akcję w zł/ EUR -0,3450 -0,1125 -0,0788 -0,0272
XI. EBITDA _zysk operacyjny + amortyzacja_ 4 817 7 911 1 100 1 914
na dzień 30.06.2016 na dzień 31.12.2015 na dzień 30.06.2016 na dzień 31.12.2015
XII. Aktywa razem 242 828 252 378 54 870 59 223
XIII. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 94 486 99 505 21 350 23 350
XIV. Zobowiązania długoterminowe 32 074 43 008 7 247 10 092
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 62 412 56 497 14 103 13 258
XVI. Kapitał własny 148 342 152 873 33 520 35 873
XVII. 53 141 53 141 12 008 12 470
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 11,1658 11,8493 2,5231 2,7806

Wybrane dane finansowe prezentowane w
sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

- poszczególne pozycje
bilansu według kursu na koniec okresu,- pozycje rachunku zysków i strat,
rachunku przepływów pieniężnych według średniego kursu w okresie
wyliczonego jako średnia arytmetyczna kursów z ostatniego dnia każdego
miesiąca w ramach okresu sprawozdawczego


średni kurs NBP na dzień 30.06.2016 1
EUR=4,4255 zł


średni kurs NBP na dzień 31.12.2015 1
EUR=4,2615 zł


średni kurs NBP na dzień 30.06.2015 1
EUR=4,1944 złśredni kurs NBP za okres 01.01.2016 -
30.06.2016 1 EUR=4,3805 zł


średni kurs NBP za okres 01.01.2015 -
31.12.2015 1 EUR=4,1848 zł


średni kurs NBP za okres 01.01.2015 -
30.06.2015 1 EUR=4,1341 złW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-09-27

+ więcej
  • EUR euro 4,7616 +0,11%  +0,50gr
  • USD dolar 4,9476 +0,74%  +3,63gr
  • GBP funt 5,3465 +1,22%  +6,43gr
  • CHF frank 5,0135 +0,58%  +2,89gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm