pieniadz.pl

EMC Instytut Medyczny SA
Kredyt inwestycyjny BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna

31-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-31
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Kredyt inwestycyjny BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – Emitent przekazuje informacje o udzieleniu Emitentowi kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym przez BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Bank"_ – kredyt w kwocie 13.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie/refinansowanie 50% kosztów netto inwestycji dotyczącej zakupu udziałów spółki Zdrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie oraz przebudowy i modernizacji Szpitala Zdrowie w Kwidzynie _"kredyt EMC"_.

Oprocentowanie kredytu EMC jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 1,95 punktu procentowego w skali roku.
Kredyt EMC będzie spłacany w ratach kapitałowo-odsetkowych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od dnia 31 stycznia 2018 r. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada na dzień 31 lipca 2021 r.

Udostępnienie EMC kredytu nastąpi w terminie do 31 grudnia 2017 r., a warunkiem uruchomienia jest m.in: dostarczenie pozwolenia na budowę, umowy na realizację prac budowlanych potwierdzającą realność przedstawionego budżetu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym; dostarczenie potwierdzenia opłacenia wkładu własnego w wysokości 13.000.000,00 PLN; w przypadku refinansowania – przedstawienie faktur nie starszych niż 6 miesięcy od daty ich wystawienia; ustanowienie prawnych zabezpieczeń kredytu.

Zabezpieczeniem prawnym kredytu EMC jest:
1_ Hipoteka w kwocie 150% kwoty kredytu na nieruchomości będącej własnością Zdrowie Sp. z o.o., położonej w miejscowości Kwidzyn, obejmującej działki nr 178/38, 178/43, 178/44 oraz 178/45 o łącznej powierzchni 1,3329 ha, objętej księgą wieczystą nr GD1I/00041802/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie.
2_ Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości do kwoty 13.000.000,00 PLN.
3_ Zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z umów na świadczenia zawartych pomiędzy Zdrowie Sp. z o.o. i Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie minimum 15.000.000,00 PLN.
4_ Zastaw rejestrowy na udziałach w Zdrowie Sp. z o.o. posiadanych przez Emitenta.
5_ Poręczenie udzielone przez spółki zależne Emitenta: Zdrowie Sp. z o.o., Mikulicz sp. z o.o., Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
6_ Weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracja wekslową.
7_ Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi prowadzonymi przez Emitenta w Banku.
8_ Oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5_ Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 17.10.2024 roku, o treści akceptowalnej dla Banku.
9_ Oświadczenie poręczycieli o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5_ Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy poręczenia, do kwoty 19.500.000,00 PLN z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 17.10.2024 roku, o treści akceptowalnej dla Banku.

W pozostałym zakresie umowa kredytu inwestycyjnego zawiera postanowienia typowe dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Emitentem a Bankiem nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Bank.

W opinii Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. _Rozporządzenie MAR_

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm