pieniadz.pl

Elzab SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

17-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-17
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
_pełna nazwa emitenta_
ELZAB Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
41-813 Zabrze
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Kruczkowskiego 39
_ulica_ _numer_
_032_ 272 20 21 272 25 83
_telefon_ _fax_
ir@elzab.com.pl www.elzab.com.pl
_e-mail_ _www_
6480000255 270036336
_NIP_ _REGON_
Deloitte Sp. z o.o. Sp. k. nr 73
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB I półrocze 2016 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2015
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 873 66 726 10 472 16 140
III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 448 10 997 1 015 2 660
IV. Zysk _strata_ brutto 2 479 9 244 566 2 236
V. Zysk _strata_ netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 671 7 254 381 1 755
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 104 -22 342 2 961 -5 327
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 390 -17 568 88 -4 188
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 959 25 346 -2 928 6 043
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 535 -14 564 121 -3 472
X. Zannualizowany zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,32 1,11 0,07 0,27
XI. Zannualizowany zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą z wyłączeniem akcji własnych_w zł / EUR_ 0,35 1,20 0,08 0,29
XII. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XIII. Aktywa razem 151 857 158 269 34 314 37 139
XIV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 28 068 28 670 6 342 6 728
XV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 50 525 50 224 11 417 11 786
XVI. Kapitał własny 73 264 79 375 16 555 18 626
XVII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 004 5 196
XVIII. 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
XIX. Liczba akcji skorygowana o akcje własne 14 963 295 14 963 295 14 963 295 14 963 295
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 4,54 4,92 1,03 1,15
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych _w zł / EUR_ 4,90 5,30 1,11 1,24
XXII. WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB I półrocze 2016 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2015
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 635 62 103 10 418 15 022
XXIV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 444 9 655 1 014 2 335
XXV. Zysk _strata_ brutto 3 979 9 580 908 2 317
XXVI. Zysk _strata_ netto 3 173 7 735 724 1 871
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 001 -21 897 2 968 -5 297
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 491 -17 361 112 -4 199
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 959 21 284 -2 958 5 148
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 533 -17 974 122 -4 348
XXXI. Zannualizowany zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,75 1,02 0,17 0,25
XXXII. Zannualizowany zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ z wyłączeniem akcji własnych 0,81 1,10 0,18 0,27
XXXIII. WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XXXIV. Aktywa razem 154 542 159 429 34 921 37 411
XXXV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 28 068 28 670 6 342 6 728
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 50 510 50 187 11 413 11 777
XXXVII. Kapitał własny 75 964 80 572 17 165 18 907
XXXVIII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 004 5 196
XXXIX. Ogólna liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
XL. Liczba akcji skorygowana o akcje własne 14 963 295 14 963 295 14 963 295 14 963 295
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 4,71 4,99 1,06 1,17
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ z wyłączeniem akcji własnych 5,08 5,38 1,15 1,26
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-03

+ więcej
  • EUR euro 4,6920 -0,34%  -1,59gr
  • USD dolar 4,2928 +0,29%  +1,25gr
  • GBP funt 5,2571 -0,51%  -2,67gr
  • CHF frank 4,7023 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm