pieniadz.pl

eCard SA
Raport kwartalny SA-Q 3/2015

05-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
data przekazania: 2015-11-05
eCARD Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
eCARD S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-387 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Arkońska 11
(ulica) (numer)
058 511 20 02 058 511 20 01
(telefon) (fax)
office@ecard.pl www.ecard.pl
(e-mail) (www)
521-31-03-040 016341786
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 242 32 662 6 070 7 813
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 134 1 138 273 272
III. Zysk (strata) brutto 862 516 207 123
IV. Zysk (strata) netto 862 516 207 123
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 962 -1 097 -712 -262
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -144 -173 -35 -41
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 825 -3 474 198 -831
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 281 -4 744 -549 -1 134
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 563 24 918 6 031 5 846
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 052 20 269 4 731 4 755
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 311 1 381 73 324
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 003 18 071 4 483 4 240
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 511 4 649 1 300 1 091
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 840 16 840 3 973 3 951
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 525 000 10 525 000 10 525 000 10 525 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,08 0,05 0,03 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,05 0,03 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,52 0,44 0,12 0,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,52 0,44 0,12 0,10
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej
wymienionych zasad:


1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30 września 2015 roku:
4,2386 PLN oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2014 roku:
4,2623 PLN.


2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30
września 2015 roku: 4,1585 PLN oraz dla danych porównywalnych według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP,
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za
okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku: 4,1803 PLN.


Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez
podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w
danym okresie sprawozdawczym.


Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany
jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną
rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.


Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie
kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec
danego okresu.Dane z bilansu za III kwartał 2014 roku są
podawane na 31 grudnia 2014 roku (art. 87 ust. 7 pkt 1 RMF GPW).Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5111 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 4,1428 -0,18%  -0,75gr
  • GBP funt 5,0460 -0,15%  -0,78gr
  • CHF frank 4,2600 -0,21%  -0,88gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm