pieniadz.pl

eCard SA
Raport roczny SA-R 2014

15-04-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R 2014
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
data przekazania: 2015-04-15
eCARD Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
eCARD S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-387 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Arkońska 11
(ulica) (numer)
058 511 20 02 058 511 20 01
(telefon) (fax)
office@ecard.pl www.ecard.pl
(e-mail) (www)
521-31-03-040 016341786
(NIP) (REGON)
Zespół Ekspertów Finansowych "Auditor" Sp. z o,.o.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 196 45 271 10 311 10 751
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 965 1 119 469 266
III. Zysk (strata) brutto 1 272 599 304 142
IV. Zysk (strata) netto 1 272 599 304 142
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 857 3 856 1 159 916
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -266 -232 -63 -55
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 665 -972 -875 -231
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 926 2 652 221 630
IX. Aktywa, razem 24 918 22 621 5 846 5 455
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 269 19 244 4 755 4 640
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 381 2 465 324 594
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 071 16 156 4 240 3 896
XIII. Kapitał własny 4 649 3 377 1 091 814
XIV. Kapitał zakładowy 16 840 16 840 3 951 4 061
XV. Liczba akcji (w szt.) 10 525 000 84 200 000 10 525 000 84 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,12 0,01 0,03 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 0,01 0,03 0,00
XVIII. 0,44 0,04 0,10 0,01
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,44 0,04 0,10 0,01
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej
wymienionych zasad:


1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 31 grudnia 2014 roku:
4,2623 PLN zł oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2013 roku:
4,1472 PLN zł.2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i
strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia
2014 roku do 31 grudnia 2014 roku: 4,1893 PLN/EUR oraz dla danych
porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31
grudnia 2013 roku: 4,2110 PLN/EUR.Zysk (strata) na jedną akcję
dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za
dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie
sprawozdawczym.Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego
okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres
przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie
sprawozdawczym.Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest
poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez
liczbę akcji na koniec danego okresu.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5111 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 4,1428 -0,18%  -0,75gr
  • GBP funt 5,0460 -0,15%  -0,78gr
  • CHF frank 4,2600 -0,21%  -0,88gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm