pieniadz.pl

Dębica SA
Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa URE

01-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa URE
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 8 w zw. z §14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2014 r. poz. 133 t.j._

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. _"Spółka"_ informuje, że otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki _"Prezes URE"_ zawiadomienie o wszczęciu przez Organ w dniu 27 czerwca 2016 r., na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 3a, a także art. 30 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt. 13 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne _Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm._ w związku z art 61§ 1 i §4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego _Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm._, postępowania w sprawie wymierzenia Spółce kary pieniężnej w związku z powzięciem – na podstawie dokumentów przekazanych Prezesowi URE przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do których sieci Spółka jest w danych miejscach przyłączona – uzasadnionego, zdaniem Prezesa URE, podejrzenia naruszenia przez Spółkę obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, co, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 3a Ustawy – Prawo energetyczne, podlega karze pieniężnej.

Zarząd Spółki uważa, że okoliczności sprawy nie uzasadniają nałożenia na Spółkę kary pieniężnej. Spółka złoży Prezesowi URE stosowne wyjaśnienia. W razie stwierdzenia w decyzji Prezesa URE, wbrew stanowisku Zarządu Spółki, dopuszczenia się przez Spółkę zarzucanego naruszenia, w opinii Zarządu Spółki waga zarzucanego naruszenia powinna przemawiać za wymierzeniem kary w wysokości znacząco niższej niż maksymalna przewidziana ustawowo.

Zgodnie z Ustawą – Prawo energetyczne, wysokość kary pieniężnej w związku z ww. naruszeniem, o które Spółka jest podejrzewana, nie może przekroczyć 15% przychodu Spółki osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Przychody netto Spółki ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług w 2015 r. wyniosły 1 765 584 000 zł. Na dzień 31 marca 2016 r. wysokość kapitału własnego Spółki wynosiła 1 028 725 000 zł.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm