pieniadz.pl

Dębica SA
SA-P

29-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2016
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2016 obejmujące okres
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2015 obejmujące okres
data przekazania:
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
_pełna nazwa emitenta_
DEBICA Motoryzacyjny _mot_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
39-200 Dębica
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. 1 Maja 1
_ulica_ _numer_
_014_ 670-28-31 014 670-09-57
_telefon_ _fax_
www.debica.com.pl
_e-mail_ _www_
872-000-34-04 850004505
_NIP_ _REGON_
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_
Raport półroczny zawiera _należy wskazać właściwe_:
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Półroczne sprawozdanie finansowe
w wersji skróconej
w wersji pełnej
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu _półroczne sprawozdanie z działalności emitenta_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 905 344 939 526 206 676 227 263
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 55 631 81 235 12 700 19 650
III. Zysk _strata_ brutto 54 887 83 256 12 530 20 139
IV. Zysk _strata_ netto 57 921 71 872 13 222 17 385
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 197 49 338 7 122 11 934
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 452 -45 511 2 386 -11 009
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 241 -1 091 -283 -264
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 40 408 2 736 9 225 662
IX. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 561 055 1 431 948 352 741 336 020
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 542 807 432 145 122 654 101 407
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 322 1 643 299 386
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 483 466 367 983 109 246 86 351
XIII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 018 248 999 803 230 087 234 613
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 110 422 110 422 24 951 25 912
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 4,20 5,21 0,96 1,26
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 4,20 5,21 0,96 1,26
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 73,77 72,44 16,67 17,00
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 73,77 72,44 16,67 17,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 2,86 3,15 0,65 0,75
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm