pieniadz.pl

Cormay
Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (znacząca umowa)

12-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-12
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój _znacząca umowa_
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PZ CORMAY S.A. _Spółka_ z siedzibą w Łomiankach informuje, że w dniu 12 października 2016 r. wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Umowy o Dofinansowanie Projektu w Ramach Poddziałania 3.2.1 Badania Na Rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Spółką.
Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na realizację Projektu "Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych _hematologicznych i biochemicznych_ nowej generacji z dedykowaną linią odczynników" _Projekt_ ze środków publicznych oraz określenie praw i obowiązków stron umowy związanych z realizacją Projektu, o przyznaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2016 z dnia 23 kwietnia 2016 r.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 43 643 310,00 zł. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją Projektu wynosi 33 496 100,00 zł. Całkowita kwota dofinansowania w związku z realizacją Projektu przyznana została w wysokości nieprzekraczającej 19 997 660,00 zł. Spółka jest zobowiązana do sfinansowania kosztu realizacji projektu w wysokości przekraczającej maksymalny poziom dofinansowania, w tym wynikającego ze wzrostu całkowitego kosztu realizacji projektu po zawarciu umowy.
Dofinansowanie będzie przekazywane w formie zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych, z tym że dofinansowanie w formie zaliczki nie może przekroczyć 40% całkowitej wysokości dofinansowania.
Dofinansowanie zostanie wypłacone po ustanowieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia w formie weksla In blanco opatrzonego klauzulą "nie na zlecenie" z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Pośredniczącą wraz z deklaracją wekslową i złożeniu go w Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie umowy. Oprócz zabezpieczenia o którym mowa powyżej, Spółka zobowiązana jest do ustanowienia zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej zaliczce w ramach projektu, w jednej z form określonych w §6 ust. 4 pkt 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek, z tym że wyboru formy zabezpieczenia dokonuje Instytucja Pośrednicząca.
Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2015 r. a kończy się w dniu 31 października 2018 r.
Umowa została zawarta pod warunkiem rozwiązującym – umowa ulegnie rozwiązaniu od dnia jej wejścia w życie z dniem następującym po bezskutecznym upływie terminu _który został wyznaczony do dnia 16 marca 2017 r._ na dostarczenie Instytucji Pośredniczącej dokumentów w postaci wypełnionego formularza "Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska" wraz z dokumentacją wynikającą z wypełnionego formularza, w tym kopię ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz kopię ostatecznego pozwolenia na budowę sporządzonych zgodnie z ustawą OOŚ oraz ustawą Prawo budowlane albo dokumentów potwierdzających, że nie jest wymagane ich uzyskanie.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartości kapitałów własnych Spółki, jako że przedmiot umowy ma wartość przekraczającą 10% wartości tych kapitałów.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2014 r. poz. 133_

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm