pieniadz.pl

Budimex SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016

26-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-10-26
Budimex SA
_pełna nazwa emitenta_
BUDIMEX Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
01-040 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Stawki 40
_ulica_ _numer_
022 6236000 022 6236001
_telefon_ _fax_
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
_e-mail_ _www_
5261003187 010732630
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 119 008 3 743 040 942 824 900 094
II. Zysk / _strata_ z działalności operacyjnej 309 023 198 940 70 734 47 839
III. Zysk / _strata_ brutto 313 498 203 285 71 758 48 884
IV. Zysk / _strata_ netto 251 593 161 719 57 589 38 889
V. Zysk / _strata_ netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 251 091 161 155 57 474 38 753
VI. Całkowity dochód 251 373 161 771 57 538 38 901
VII. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 250 871 161 207 57 423 38 766
VIII. Przepływy pieniężne netto z / _wykorzystane w_ działalności operacyjnej 104 747 165 876 23 976 39 888
IX. Przepływy pieniężne netto z / _wykorzystane w_ działalności inwestycyjnej _29 874_ _58 336_ _6 838_ _14 028_
X. Przepływy pieniężne netto z / _wykorzystane w_ działalności finansowej _219 292_ _167 879_ _50 195_ _40 370_
XI. Przepływy pieniężne netto, razem _144 419_ _60 339_ _33 057_ _14 510_
XII. Aktywa razem 5 372 811 4 713 364 1 246 014 1 106 034
XIII. Zobowiązania ogółem 4 726 307 4 110 240 1 096 082 964 505
XIV. Zobowiązania długoterminowe 487 450 444 226 113 045 104 242
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 238 857 3 666 014 983 037 860 264
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 642 084 599 206 148 906 140 609
XVII. 646 504 603 124 149 931 141 529
XVIII. Kapitał podstawowy 145 848 145 848 33 824 34 225
XIX. Liczba akcji 25 530 098 25 530 098 25 530 098 25 530 098
XX. Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 9,84 6,31 2,25 1,52
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej _w zł/EUR_ 25,15 23,47 5,83 5,51
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 8,14 6,11 1,83 1,48
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 876 916 3 518 588 887 410 846 120
XXIV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 259 511 175 483 59 401 42 199
XXV. Zysk _strata_ brutto 297 443 186 750 68 083 44 908
XXVI. Zysk _strata_ netto 245 428 150 225 56 177 36 125
XXVII. Całkowity dochód 245 259 150 321 56 139 36 148
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z / _wykorzystane w_ działalności operacyjnej 4 772 270 496 1 092 65 047
XXIX. Przepływy pieniężne netto z / _wykorzystane w_ działalności inwestycyjnej 2 407 _6 585_ 551 _1 584_
XXX. Przepływy pieniężne netto z / _wykorzystane w_ działalności finansowej _216 906_ _165 725_ _49 649_ _39 852_
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem _209 727_ 98 186 _48 006_ 23 611
XXXII. Aktywa razem 4 449 652 3 941 663 1 031 923 924 947
XXXIII. Zobowiązania ogółem 3 918 047 3 447 324 908 638 808 946
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 410 271 366 594 95 146 86 025
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 507 776 3 080 730 813 492 722 922
XXXVI. Kapitał własny 531 605 494 339 123 285 116 001
XXXVII. Kapitał podstawowy 145 848 145 848 33 824 34 225
XXXVIII. Liczba akcji 25 530 098 25 530 098 25 530 098 25 530 098
XXXIX. Zysk _strata_ netto za okres na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 9,61 5,88 2,20 1,41
XL. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 20,82 19,36 4,83 4,54
XLI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 8,14 6,11 1,83 1,48


Porównywalne dane dotyczące
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, jak i jednostkowego
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane według stanu
na dzień 31 grudnia 2015 roku.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm