pieniadz.pl

Budimex SA
Prace projektowe i roboty budowlane na linii obwodowej w Warszawie, odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska – powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA, ZUE SA, spółek Grupy Strabag

21-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 69 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-21
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Prace projektowe i roboty budowlane na linii obwodowej w Warszawie, odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska – powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA, ZUE SA, spółek Grupy Strabag
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
rb bx/69/2016

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 21 października 2016 r. został poinformowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA _lider konsorcjum 34%_, ZUE SA _partner konsorcjum 33%_, spółki Grupy Strabag _partner konsorcjum 33%, w skład których wchodzą: Strabag Sp. z o.o., Strabag Rail a.s., Strabag Rail GmbH, Strabag Áltálanos Épitó Kft_ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu "Prace na linii obwodowej w Warszawie _odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska_.

Wartość oferty: 159 700 000,00 PLN netto.
Termin rozpoczęcia robót: dzień następny po podpisaniu Umowy przez ostatnią ze Stron.
Termin zakończenia robót: 26 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.
Okresy gwarancji: 72 miesiące licząc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.
Warunki finansowe:
Zaliczka: do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej jednorazowo, jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę.
Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z Przejściowym Świadectwem Płatności i protokołami odbioru.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Maksymalna wysokość kar: 30% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Wartość wybranej oferty przekracza próg 102 680 tys. zł.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-16

+ więcej
  • EUR euro 4,6928 +0,20%  +0,96gr
  • USD dolar 4,6282 +1,81%  +8,23gr
  • GBP funt 5,5711 +0,64%  +3,54gr
  • CHF frank 4,8784 +0,96%  +4,66gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm