pieniadz.pl

ATM Grupa SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 kwietnia 2016 r.

22-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-22
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 kwietnia 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych _"ksh"_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 18.04.2016 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2015 r. i wypłacie dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm