pieniadz.pl

ATM Grupa SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
ATM GRUPA SA
_pełna nazwa emitenta_
ATMGRUPA Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
55-040 Bielany Wrocławskie
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Dwa Światy 1
_ulica_ _numer_
+48 71 77 64 700 +48 71 77 64 701
_telefon_ _fax_
atm@atmgrupa.pl www.atmgrupa.pl
_e-mail_ _www_
897-10-08-712 930492316
_NIP_ _REGON_
Ernst & Young Audyt Polska
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 77 156 74 347 17 613 17 984
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 7 577 7 478 1 730 1 809
III. Zysk _strata_ brutto 9 979 8 833 2 278 2 137
IV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 9 175 7 322 2 094 1 771
V. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 9 175 7 322 2 094 1 771
VI. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 9 157 7 307 2 090 1 767
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 918 39 009 3 634 9 436
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _14 169_ _10 599_ _3 235_ _2 564_
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _25 846_ _15 992_ _5 900_ _3 868_
X. Przepływy pieniężne netto, razem _24 097_ 12 418 _5 501_ 3 004
XI. Aktywa razem 307 448 333 661 69 472 79 549
XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 90 741 107 289 20 504 25 579
XIII. Zobowiązania długoterminowe 54 307 57 114 12 271 13 617
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 36 434 50 175 8 233 11 962
XV. Kapitał własny 216 707 226 372 48 968 53 970
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 216 433 225 801 48 906 53 834
XVII. 8 430 8 430 1 905 2 010
XVIII. Liczba akcji _w szt._ 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XIX. w tym nabyte akcje własne _w szt._ - - - -
XX. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,109 0,087 0,025 0,021
XXI. Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XXII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,109 0,087 0,025 0,021
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,57 2,63 0,57 0,63
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,57 2,63 0,57 0,63
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,22 0,16 0,05 0,04
XXVI. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,4255 4,1944
XXVII. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,3805 4,1341
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
XXVIII. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 54 612 40 453 12 467 9 785
XXIX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 8 882 12 947 2 028 3 132
XXX. Zysk _strata_ brutto 8 846 13 070 2 019 3 161
XXXI. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 8 617 12 278 1 967 2 970
XXXII. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 8 617 12 278 1 967 2 970
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 985 10 276 1 595 2 486
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _9 303_ 13 677 _2 124_ 3 308
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _19 031_ _13 832_ _4 344_ _3 346_
XXXVI. Przepływy pieniężne netto, razem _21 349_ 10 121 _4 874_ 2 448
XXXVII. Aktywa razem 246 094 261 533 55 608 62 353
XXXVIII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 39 104 42 934 8 836 10 236
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 21 176 22 564 4 785 5 380
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 17 928 20 370 4 051 4 856
XLI. Kapitał własny 206 990 218 599 46 772 52 117
XLII. Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 905 2 010
XLIII. Liczba akcji _w szt._ 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XLIV. w tym nabyte akcje własne _w szt._ - - - -
XLV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,10 0,146 0,02 0,035
XLVI. Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XLVII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,10 0,146 0,02 0,035
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,46 2,54 0,54 0,61
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,46 2,54 0,54 0,61
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,22 0,16 0,05 0,04
LI. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,4255 4,1944
LII. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,3805 4,1341


Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz
danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz XXXVII do XLII
- dane na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku obrotowego i na
koniec poprzedniego roku obrotowego.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-11-30

+ więcej
  • EUR euro 4,3492 +0,38%  +1,65gr
  • USD dolar 3,9810 +0,84%  +3,32gr
  • GBP funt 5,0350 +0,57%  +2,84gr
  • CHF frank 4,5510 +1,06%  +4,79gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm