pieniadz.pl

ATM Grupa SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

16-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-05-16
ATM GRUPA SA
_pełna nazwa emitenta_
ATMGRUPA Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
55-040 Kobierzyce
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
_ulica_ _numer_
71 776 47 00 71 776 47 01
_telefon_ _fax_
atm@atmgrupa.pl www.atmgrupa.pl
_e-mail_ _www_
897-10-08-712 930492316
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 40 446 33 069 9 285 7 971
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 498 3 543 1 033 854
III. Zysk _strata_ brutto 5 991 4 191 1 375 1 010
IV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 5 191 3 365 1 192 811
V. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 5 191 3 365 1 192 811
VI. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 5 174 3 392 1 188 818
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _2 347_ 30 809 _539_ 7 426
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _14 076_ _16 862_ _3 231_ _4 064_
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _6 138_ _1 568_ _1 409_ _378_
X. Przepływy pieniężne netto, razem _22 561_ 12 379 _5 179_ 2 984
XI. Aktywa razem 318 915 333 661 74 715 81 600
XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 87 352 107 289 20 465 26 238
XIII. Zobowiązania długoterminowe 55 319 57 114 12 960 13 968
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 32 033 50 175 7 505 12 271
XV. Kapitał własny 231 563 226 372 54 251 55 361
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 230 975 225 801 54 113 55 222
XVII. 8 430 8 430 1 975 2 062
XVIII. Liczba akcji _w szt._ 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XIX. w tym nabyte akcje własne _w szt._ - - - -
XX. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,061 0,040 0,014 0,010
XXI. Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XXII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,061 0,040 0,014 0,010
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,74 2,63 0,63 0,64
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,74 2,63 0,63 0,64
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,22 0,16 0,05 0,04
XXVI. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2684 4,0890
XXVII. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,3559 4,1489
SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
XXVIII. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 25 817 22 729 5 927 5 478
XXIX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 2 362 7 484 542 1 804
XXX. Zysk _strata_ brutto 2 380 7 534 546 1 816
XXXI. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 1 928 6 857 443 1 653
XXXII. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 1 928 6 857 443 1 653
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _3 642_ 2 202 _836_ 531
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _12 144_ 11 669 _2 788_ 2 813
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _230_ _124_ _53_ _30_
XXXVI. Przepływy pieniężne netto, razem _16 016_ 13 747 _3 677_ 3 313
XXXVII. Aktywa razem 259 986 261 533 60 909 63 960
XXXVIII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 39 459 42 934 9 244 10 500
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 20 917 22 564 4 900 5 518
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 18 542 20 370 4 344 4 982
XLI. Kapitał własny 220 527 218 599 51 665 53 460
XLII. Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 975 2 062
XLIII. Liczba akcji _w szt._ 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XLIV. w tym nabyte akcje własne _w szt._ - - - -
XLV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,02 0,081 0,01 0,020
XLVI. Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XLVII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,02 0,081 0,01 0,020
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,62 2,54 0,60 0,62
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,62 2,54 0,60 0,62
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,22 0,16 0,05 0,04
LI. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2684 4,0890
LII. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,3559 4,1489


Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz
danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz XXXVII do XLII -
dane na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego._dane za I kwartał 2015r.*_ po
przekształceniu _przekształcenie wynika ze zmiany zasad prezentacji oraz
wprowadzonych korekt błędów lat poprzednich wybranych pozycji
bilansowych i wynikowych, które zostały opisane w nocie 3.4 sprawozdania
finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku_.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm