pieniadz.pl

ATM Grupa SA
Raport roczny R 2015

21-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-21
ATM GRUPA SA
_pełna nazwa emitenta_
ATMGRUPA Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
55-040 Kobierzyce
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
_ulica_ _numer_
71 776 47 00 71 776 47 01
_telefon_ _fax_
atm@atmgrupa.pl www.atmgrupa.pl
_e-mail_ _www_
897-10-08-712 930492316
_NIP_ _REGON_
Ernst & Young Audyt Polska
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014* 2015 2014*
I. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 97 234 78 102 23 235 18 643
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 20 323 10 548 4 856 2 518
III. Zysk _strata_ brutto 20 168 9 797 4 819 2 339
IV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 18 023 12 917 4 307 3 083
V. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 18 023 12 917 4 307 3 083
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 471 6 684 4 175 1 596
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 704 _3 676_ 4 470 _877_
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 341 _13 954_ 3 427 _3 331_
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 21 834 _10 946_ 5 217 _2 613_
X. Aktywa razem 261 533 253 099 61 371 59 381
XI. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 42 934 39 035 10 075 9 158
XII. Zobowiązania długoterminowe 22 564 25 742 5 295 6 039
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 20 370 13 293 4 780 3 119
XIV. Kapitał własny 218 599 214 064 51 296 50 223
XV. Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 978 1 978
XVI. Liczba akcji _w szt._ 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XVII. w tym nabyte akcje własne _w szt._ - - - -
XVIII. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,21 0,153 0,05 0,037
XIX. Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XX. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,21 0,153 0,05 0,037
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,59 2,49 0,60 0,58
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,59 2,49 0,60 0,58
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,16 0,16 0,04 0,04
XXIV. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2615 4,2623
XXV. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,1848 4,1893


Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz
danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.* po przekształceniu _przekształcenie wynika ze
zmiany zasad prezentacji wybranych pozycji bilansowych, które zostały
opisane w nocie 3.4 jednostkowego sprawozdania finansowego_Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm