pieniadz.pl

ATM Grupa SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

31-08-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-08-31
ATM GRUPA SA
(pełna nazwa emitenta)
ATMGRUPA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
55-040 Kobierzyce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
(ulica) (numer)
71 776 47 00 71 776 47 01
(telefon) (fax)
atm@atmgrupa.pl www.atmgrupa.pl
(e-mail) (www)
897-10-08-712 930492316
(NIP) (REGON)
Ernst & Young Audyt Polska
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 po przekształceniu* półrocze / 2015 2014 po przekształceniu*
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 74 347 62 771 17 984 15 023
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 478 5 054 1 809 1 210
III. Zysk (strata) brutto 8 833 7 068 2 137 1 692
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 7 322 6 263 1 771 1 499
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 7 322 6 263 1 771 1 499
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 7 307 6 290 1 767 1 505
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 009 8 345 9 436 1 997
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 599) 1 518 (2 564) 363
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 992) (17 773) (3 868) (4 254)
X. Przepływy pieniężne netto, razem 12 418 (7 910) 3 004 (1 893)
XI. Aktywa razem 308 433 312 469 73 534 75 096
XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 91 613 89 311 21 842 21 464
XIII. Zobowiązania długoterminowe 50 627 53 171 12 070 12 779
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 40 986 36 140 9 772 8 686
XV. Kapitał własny 216 820 223 158 51 693 53 632
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 216 391 222 572 51 590 53 491
XVII. 8 430 8 430 2 010 2 026
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XIX. w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,087 0,075 0,021 0,018
XXI. Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XXII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,087 0,075 0,021 0,018
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,57 2,59 0,60 0,62
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,57 2,59 0,60 0,62
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,16 0,16 0,04 0,04
XXVI. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,1944 4,1609
XXVII. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,1341 4,1784
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
XXVIII. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 40 453 35 598 9 785 8 519
XXIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 947 7 160 3 132 1 714
XXX. Zysk (strata) brutto 13 070 6 764 3 161 1 619
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 12 278 6 499 2 970 1 555
XXXII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 12 278 6 499 2 970 1 555
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 276 4 355 2 486 1 042
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 677 7 089 3 308 1 697
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 832) (13 690) (3 346) (3 276)
XXXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 10 121 (2 246) 2 448 (538)
XXXVII. Aktywa razem 252 755 253 099 60 260 60 828
XXXVIII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 39 901 39 035 9 513 9 381
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 21 927 25 742 5 228 6 187
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 17 974 13 293 4 285 3 195
XLI. Kapitał własny 212 854 214 064 50 747 51 447
XLII. Kapitał zakładowy 8 430 8 430 2 010 2 026
XLIII. Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XLIV. w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
XLV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,15 0,077 0,04 0,018
XLVI. Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
XLVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,15 0,077 0,04 0,018
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,52 2,49 0,59 0,60
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,52 2,49 0,59 0,60
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,16 0,16 0,04 0,04
LI. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,1944 4,1609
LII. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,1341 4,1784


Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz
danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVII do
XLII - dane na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku obrotowego i na
koniec poprzedniego roku obrotowego.* Przekształcenie wynika ze
zmiany zasad prezentacji wybranych pozycji bilansowych opisanych w nocie
4 środrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowegoW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm