pieniadz.pl

Arctic Paper SA
Spłata zadłużenia przez Arctic Paper Kostrzyn S.A.

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Spłata zadłużenia przez Arctic Paper Kostrzyn S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2016 i 20/2016 informuje, że w dniu 25 października 2016 r. _"Data Spłaty"_ spółka zależna Spółki: Arctic Paper Kostrzyn S.A. _"Kredytobiorca"_ dokonała spłaty wymienionego poniżej zadłużenia _łącznie "Zadłużenie"_ z tytułu umowy kredytowej na kwotę w wysokości nie wyższej niż odpowiadająca kwocie 359.000.000 PLN _słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów złotych_ z dnia 6 listopada 2012 roku, z późniejszymi zmianami, zmienionej i ujednoliconej i po raz ostatni zmienionej na podstawie umowy zmieniającej nr 7 z dnia 15 grudnia 2015 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. _"Pekao"_ jako agentem zabezpieczenia i kredytodawcą, Bankiem Zachodnim WBK S.A. _"BZ WBK"_ jako kredytodawcą i mBankiem S.A. _"mBank"_ jako kredytodawcą oraz Kredytobiorcą, a także Arctic Paper Mochenwangen GmbH oraz Arctic Paper Investment GmbH jako gwarantami i Spółką jako solidarnym dłużnikiem wraz z Kredytobiorcą oraz agentem podmiotów zobowiązanych, na podstawie której Pekao, BZ WBK i mBank udostępniły Kredytobiorcy:
1. wielowalutowy kredyt terminowy _"Kredyt Terminowy"_; oraz
2. kredyt w rachunku bieżącym _"Kredyt w Rachunku Bieżącym"_
na warunkach określonych w Istniejącej Umowie Kredytowej, przy czym:

a_ w odniesieniu do zobowiązań denominowanych w EUR:
- kwota spłaty Kredytu Terminowego_BZ WBK_ w EUR wyniosła 4.223.436,17 EUR;
- kwota spłaty Kredytu Terminowego_mBank_ w EUR wyniosła 3.620.579,21 EUR; oraz
- kwota spłaty Kredytu Terminowego_Pekao_ w EUR wyniosła 4.899.480,76 EUR,
wobec czego łączna kwota spłaty w EUR wyniosła 12.743.496,14 EUR;

b_ w odniesieniu do zobowiązań denominowanych w PLN:
- kwota spłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym na rzecz BZ WBK w PLN wyniosła 7.395.271,16 PLN;
- kwota spłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym na rzecz mBank w PLN wyniosła 5.663.467,81 PLN;
- kwota spłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym na rzecz Pekao w PLN wyniosła 8.335.519,76 PLN;
- kwota spłaty Kredytu Terminowego na rzecz BZ WBK w PLN wyniosła 39.479.781,03 PLN;
- kwota spłaty Kredytu Terminowego na rzecz mBank w PLN wyniosła 33.846.688,07 PLN; oraz
- kwota spłaty Kredytu Terminowego na rzecz Pekao w PLN wyniosła 45.784.479,07 PLN,
wobec czego łączna kwota spłaty w PLN wyniosła 140.505.206,90 PLN.

O zawarciu w/w umowy kredytowej i jej zmianach Spółka informowała raportami bieżącymi nr 19/2012 z dnia 6 listopada 2012 roku, nr 44/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku oraz nr 24/2014 z dnia 16 października 2014 roku.
Spłata Zadłużenia nastąpiła w związku ze zmianą struktury finansowania grupy kapitałowej Spółki, w szczególności jej centralizacją umożliwiającą bardziej efektywne zarządzanie płynnością finansową i elastyczne dostosowanie poziomu finansowania poszczególnych spółek, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 9/2016 i 20/2016.
Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm