pieniadz.pl

Arctic Paper SA
Potwierdzenie zwolnienia zabezpieczeń z tytułu umowy kredytów

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Potwierdzenie zwolnienia zabezpieczeń z tytułu umowy kredytów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2016, 20/2016 oraz 27/2016 informuje, że w dniu 28 października 2016 r. Spółka oraz Arctic Paper Kostrzyn S.A. _spółka zależna Spółki, dalej zwane "Kredytobiorca"_, otrzymały dokumenty potwierdzające zwolnienie zabezpieczeń, które wygasły w związku ze spłatą przez Kredytobiorcę zadłużenia z tytułu umowy kredytowej na kwotę 359.000.000 PLN _słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów złotych_ z dnia 6 listopada 2012 roku, z późniejszymi zmianami, zmienionej i ujednoliconej i po raz ostatni zmienionej na podstawie umowy zmieniającej nr 7 z dnia 15 grudnia 2015 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. _"Pekao"_ jako agentem zabezpieczenia i kredytodawcą, Bankiem Zachodnim WBK S.A. _"BZ WBK"_ jako kredytodawcą i mBankiem S.A. _"mBank"_ jako kredytodawcą oraz Kredytobiorcą, Arctic Paper Mochenwangen GmbH oraz Arctic Paper Investment GmbH _"Gwaranci"_ jako gwarantami i Spółką jako solidarnym dłużnikiem wraz z Kredytobiorcą oraz agentem podmiotów zobowiązanych, na podstawie której Pekao, BZ WBK i mBank _łącznie "Banki"_ udostępniły Kredytobiorcy wielowalutowy kredyt terminowy oraz kredyt w rachunku bieżącym na warunkach określonych w umowie kredytowej _"Umowa Kredytów"_.
Spółka informuje o otrzymaniu od Banków dokumentów potwierdzających zwolnienie wszystkich zabezpieczeń związanych z Umową Kredytów w związku z jej spłatą tj. _a_ zabezpieczeń rządzonych prawem polskim obejmujących oświadczenia o poddaniu się egzekucji, hipoteki na nieruchomościach Kredytobiorcy, zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych Gwarantów i Kredytobiorcy, pełnomocnictwa do rachunków bankowych Kredytobiorcy, zastawy rejestrowe na aktywach Kredytobiorcy, zastawy rejestrowe na udziałach Kredytobiorcy, zastawy finansowe na rachunkach bankowych Spółki, przelewy na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu polis ubezpieczeniowych oraz pożyczek wewnątrzgrupowych, umowy podporządkowania pożyczek, jak również _b_ zabezpieczeń rządzonych prawem niemieckim obejmujących zastawy na udziałach Gwarantów, zastawy na rachunkach bankowych Gwarantów oraz Kredytobiorcy, hipotekę na nieruchomości Arctic Paper Mochenwangen GmbH, przelew na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu polis ubezpieczeniowych, przewłaszczenie na zabezpieczenie maszyn oraz umowę podporządkowania pożyczek.
O ustanowieniu zabezpieczeń w związku z Umową Kredytów Spółka informowała raportami bieżącymi nr 19/2012 z dnia 6 listopada 2012 roku, 27/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku oraz 29/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku.
Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm