pieniadz.pl

ABM Solid SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
_pełna nazwa emitenta_
ABM SOLID S.A. Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bartla 3
_ulica_ _numer_
014 6260207 014 6224551
_telefon_ _fax_
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
_e-mail_ _www_
8730005511 850021886
_NIP_ _REGON_
Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
Wybrane dane finansowe Emitenta:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 039 25 699 2 977 6 216
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 104 2 797 252 677
III. Zysk _strata_ brutto 743 2 893 170 700
IV. Zysk _strata_ netto 501 3 014 114 729
V. Całkowity dochód razem 501 3 020 114 731
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej _791_ 2 945 _181_ 712
VII. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 328 18 75 4
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej _1 063_ _483_ _243_ _117_
IX. Przepływy pieniężne netto razem _1 526_ 2 480 _348_ 600
X. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,63 0,38 0,01 0,09
XI. 2016-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2015-12-31
XII. Aktywa razem 96 701 100 957 21 851 23 690
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 262 470 267 227 59 309 62 707
XIV. Zobowiązania długoterminowe 17 709 23 893 4 002 5 607
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 244 761 243 334 55 307 57 101
XVI. Kapitał własny _165 769_ _166 270_ _37 458_ _39 017_
XVII. 3 412 3 412 771 801
XVIII. Średnia Liczba akcji _w szt._ 793 450 793 450 793 450 793 450
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _208,92_ _209,55_ _47,21_ _49,17_
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej:
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 456 36 726 3 985 8 884
XXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _1 208_ _371_ _276_ _90_
XXIII. Zysk _strata_ brutto _1 085_ _3_ _248_ _1_
XXIV. Zysk _strata_ netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej _1 471_ 161 _336_ 39
XXV. Całkowity dochód razem _1 502_ 119 _343_ 29
XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej _2 079_ _1 715_ _475_ _415_
XXVII. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 427 1 353 97 327
XXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej _1 248_ _489_ _285_ _118_
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem _2 898_ _851_ _662_ _206_
XXX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ _1,85_ 0,02 _0,42_ 0,00
XXXI. 2016-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2015-12-31
XXXII. Aktywa razem 108 382 113 453 24 490 26 623
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 275 030 280 202 62 147 65 752
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 25 852 32 120 5 842 7 537
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 249 178 248 082 56 305 58 215
XXXVI. Kapitał własny _166 648_ _166 749_ _37 656_ _39 129_
XXXVII. Kapitał zakładowy 3 412 3 412 771 801
XXXVIII. Liczba akcji _w szt._ 793 450 793 450 793 450 793 450
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _210,29_ _210,38_ _47,52_ _49,37_
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm