pieniadz.pl

ABM Solid SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

02-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-02
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie zawiadamia, iż zwołuje na dzień 29 czerwca 2016 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 _sala konferencyjna-parter_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Członka Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABM SOLID oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podział zysku za 2015 rok.
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
12. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
13. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm