pieniadz.pl

ABM Solid SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

13-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-05-13
ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
_pełna nazwa emitenta_
ABM SOLID S.A. Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bartla 3
_ulica_ _numer_
014 6260207 014 6224551
_telefon_ _fax_
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
_e-mail_ _www_
8730005511 850021886
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 090 11 792 1 398 2 842
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _1 634_ 33 _375_ 8
III. Zysk _strata_ brutto _2 024_ 127 _465_ 31
IV. Zysk _strata_ netto _2 002_ 153 _460_ 37
V. Całkowite dochody razem _2 002_ 160 _460_ 37
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 969 717 911 173
VII. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej _192_ 0 _44_ 0
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej _925_ _234_ _212_ _56_
IX. Przepływy pieniężne netto razem 2 852 483 655 117
X. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ _2,52_ 0,02 _0,58_ 0
XI. Stan na dzień 2016-03-31 2015-12-31 2016-03-31 2015-12-31
XII. Aktywa razem 96 939 100 957 22 711 23 690
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 265 211 267 227 62 134 62 707
XIV. Zobowiązania długoterminowe 23 625 23 893 5 535 5 607
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 241 586 243 334 56 599 57 101
XVI. Kapitał własny _168 272_ _167 270_ _39 423_ _39 017_
XVII. 3 412 3 412 799 801
XVIII. Średnia Liczba akcji _w szt._ 793 450 793 450 793 450 793 450
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _212,08_ _209,55_ _49,68_ _49,17_
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 379 18 210 1 924 4 389
XXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _2 366_ _68_ _543_ _16_
XXIII. Zysk _strata_ brutto _2 298_ 25 _528_ 6
XXIV. Zysk _strata_ netto akcjonariuszy jednostki dominującej _2 437_ 3 172 _559_ 765
XXV. Całkowity dochód _2 442_ 3 186 _561_ 768
XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 827 _4 090_ 879 _986_
XXVII. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 293 1 370 67 330
XXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej _962_ _244_ _221_ _59_
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem 3 158 _2 964_ 725 _714_
XXX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ _3,07_ 0,40 _0,71_ 0,10
XXXI. Stan na dzień 2016-03-31 2015-12-31 2016-03-31 2015-12-31
XXXII. Aktywa razem 109 943 113 453 25 757 26 623
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 277 873 280 202 65 100 65 752
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 31 240 32 120 7 319 7 537
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 246 633 248 082 57 781 58 215
XXXVI. Kapitał własny _167 930_ _166 749_ _39 343_ _39 129_
XXXVII. Kapitał zakładowy 3 412 3 412 799 801
XXXVIII. Liczba akcji _w szt. _ 793 450 793 450 793 450 793 450
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_* _211,64_ _210,38_ _49,58_ _49,37_
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
XLI. Kapitał własny skorygowany _167 925_ _166 926_ _39 341_ _39 170_
XLII. Kapitał dot. udziałów niekontrolujących _5_ 177 _1_ 42
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm