pieniadz.pl

ABM Solid SA
Raport roczny R 2015

18-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-18
ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
_pełna nazwa emitenta_
ABM SOLID S.A. Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bartla 3
_ulica_ _numer_
014 6260207 014 6224551
_telefon_ _fax_
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
_e-mail_ _www_
8730005511 850021886
_NIP_ _REGON_
Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 642 57 215 13 535 13 657
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 6 307 9 981 1 507 2 382
III. Zysk _strata_ brutto 937 1 847 224 441
IV. Zysk _strata_ netto 1 346 2 078 322 496
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 645 2 558 1 827 611
VI. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 27 931 6 222
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej _6 366_ _2 107_ _1 521_ _503_
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 1 306 1 382 312 330
IX. Aktywa razem 100 957 116 269 23 690 27 278
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 267 227 283 891 62 707 66 605
XI. Zobowiązania długoterminowe 23 893 17 678 5 607 4 148
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 243 334 266 213 57 101 62 458
XIII. Kapitał własny _166 270_ _167 621_ _39 017_ _39 327_
XIV. Kapitał zakładowy 3 412 3 412 801 801
XV. Średnia Liczba akcji _w szt._ 793 450 7 934 500 793 450 7 934 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,70 0,26 0,41 0,06
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm