pieniadz.pl

ABM Solid SA
Podpisanie Umowy na wykonanie konstrukcji stalowej.

29-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-29
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Podpisanie Umowy na wykonanie konstrukcji stalowej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (działając jako Podwykonawca) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku, informuje, że w dniu 28 grudnia 2015 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę tj. firmę INTOP Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działający jako Zlecający) umowę datowaną na dzień 1 października 2015 roku (umowa podpisywana korespondencyjnie).

Przedmiotem Umowy jest wykonanie konstrukcji stalowej mostu nad rzeką Wartą w km. 110,585 linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym i montażem.

Wartość Umowy wynosi 8 169 574,00 zł netto.

Termin realizacji do dnia 10-02-2016 roku.

Kary Umowne:
Zlecający zastrzega sobie prawo żądania od Podwykonawcy zapłaty kar umownych z tytułu niewłaściwego bądź nieterminowego wykonania powierzonego Podwykonawcy Przedmiotu Umowy tj.:

a) za niewłaściwe wykonanie Przedmiotu Umowy tj. niezgodnie z przekazaną Podwykonawcy dokumentacją - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego,

b) za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego,

c) za odstąpienie od Kontraktu Głównego lub jego rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn stanowiących wyłączną winę Podwykonawcy - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego,

d) w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy dalszemu podwykonawcy bez zgody Zlecającego - w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego.

Zlecający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, w przypadku, gdyby poniesione przez niego szkody przewyższają wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość, która przekracza 10 % wartości przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich 4 kwartałów.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm