pieniadz.pl

ABM Solid SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

13-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-11-13
ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
ABM SOLID S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartla 3
(ulica) (numer)
014 6260207 014 6224551
(telefon) (fax)
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
(e-mail) (www)
8730005511 850021886
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Wybrane dane finansowe Emitenta:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 870 39 140 9 347 9 363
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 712 (310) 1 133 (74)
III. Zysk (strata) brutto 1 211 (67) 291 (16)
IV. Zysk (strata) netto 1 332 (50) 320 (12)
V. Całkowite dochody razem 1 339 (50) 322 (12)
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 641 (2 168) 876 (519)
VII. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 35 1 026 9 245
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (6 075) (502) ( 1 461) (120)
IX. Przepływy pieniężne netto razem 2 399 (1 644) 577 (393)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,17 (0,01) 0,04 (0,00)
XI. 2015-09-30 2014-12-31 2015-09-30 2014-12-31
XII. Aktywa razem 102 636 116 269 24 215 27 278
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 268 919 283 891 63 445 66 605
XIV. Zobowiązania długoterminowe 24 315 17 678 5 736 4 148
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 244 604 266 213 57 709 62 458
XVI. Kapitał własny (166 283) (167 622) (39 231) (39 327)
XVII. 3 412 3 412 805 801
XVIII. Średnia Liczba akcji (w szt.) 7 934 500 7 934 500 7 934 500 7 934 500
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (20,96) (21,13) (4,94) (4,96)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej:
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 662 65 169 13 145 15 590
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 759 (7 378) 423 (1 765)
XXIII. Zysk (strata) brutto 6 831 (7 280) 1 643 (1 742)
XXIV. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 6 661 (6 748) 1 602 (1 614)
XXV. Całkowity dochód 6 624 (6 907) 1 593 (1 652)
XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 581) (4 426) (380) ( 1 059)
XXVII. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 3 524 1 053 847 252
XXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (6 166) (710) (1 483) (170)
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem (4 223) (4 083) (1 016) (977)
XXX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,84 (0,85) 0,20 (0,20)
XXXI. 2015-09-30 2014-12-31 2015-09-30 2014-12-31
XXXII. Aktywa razem 116 661 131 852 27 523 30 934
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 283 629 303 283 66 916 71 155
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 33 086 27 204 7 806 6 382
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 250 543 276 079 59 110 64 772
XXXVI. Kapitał własny (166 968) (171 431) (39 392) (40 220)
XXXVII. Kapitał zakładowy 3 412 3 412 805 801
XXXVIII. Liczba akcji (w szt. ) 7 934 500 7 934 500 7 934 500 7 934 500
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)* (21,07) (21,58) (4,97) (5,06)
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
XLI. Kapitał własny skorygowany (167 196) (171 227) (39 446) (40 172)
XLII. Kapitał dot. udziałów niekontrolujących 228 204 54 48
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm