pieniadz.pl

ABM Solid SA
Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta.

05-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-05
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 05 listopada 2015 r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 października 2015 roku informujące o dokonaniu rejestracji zmian w strukturze kapitału zakładowego Spółki (dalej: Postanowienie).

Zmiana w strukturze kapitału zakładowego polegała na podwyższeniu wartości nominalnej akcji z 0,43 zł na 4,30 zł za każdą akcję, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. Scalenie akcji) w stosunku 1:10.

W związku z powyższym zmniejsza się ogólna liczba akcji Spółki wszystkich serii z liczby 7.934.500 (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset) do liczby 793.450 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji wszystkich emisji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego. Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.411.835 złotych (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych) i dzieli się na 793.450 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 4,30 złoty każda.

Kapitał zakładowy dzieli się na:
(a) 12.400 (dwanaście tysięcy czterysta) akcji oznaczonych jako akcje serii A, od numeru 1 do numeru 12.400, imiennych i uprzywilejowanych.

(b) 283.500 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji oznaczonych jako akcje serii B, od numeru 1 do numeru 283.500, imiennych i uprzywilejowanych.

(c) 8.000 (osiem tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje serii C, od numeru 1 do numeru 8.000, imiennych i uprzywilejowanych.

(d) 59.865 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji oznaczonych jako akcje serii D, od numeru 1 do numeru 59.865, imiennych i uprzywilejowanych.

(e) 11.916 (jedenaście tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji oznaczonych jako akcje serii E, od numeru 1 do numeru 11.916, imiennych i uprzywilejowanych.

(f) 88.269 (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji oznaczonych jako akcje serii F, od numeru 1 do numeru 88.269, imiennych i uprzywilejowanych.

(g) 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji oznaczonych jako akcje serii G, zwykłych na okaziciela.

(h) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje serii H, zwykłych na okaziciela.

Akcje serii A, B, C, D, E, F są uprzywilejowane co głosu w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału zakładowego wynosi 1 257 400 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm