pieniadz.pl

EUROIMPLANT SA zmiany w porządku obrad i projektach uchwał ZWZA

28-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-28
Skrócona nazwa emitenta
EUROIMPLANT S.A.
Temat
EUROIMPLANT SA zmiany w porządku obrad i projektach uchwał ZWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki EUROIMPLANT S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje iż w dniu 28 czerwca 2014 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza Spółki, Pana Andrzeja Kisielińskiego, posiadającego jedną dwudziestą udziału w kapitale zakładowym Emitenta, żądania zgłoszone: - w trybie art. 401 § 1 KSH w sprawie umieszczenia w porządku obrad dodatkowych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 lipca 2014r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, w Kajetanach przy ul. Klonowej 46 J. Punkty porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza: Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie: g) absolutorium dla członków Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 r. h) absolutorium dla członków Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 r. i) zmian w składzie Rady Nadzorczej j) zmiany statutu – zmiany siedziby spółki Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 lipca 2014 r. po zmianach wprowadzonych na żądanie Akcjonariusza jest następujący: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd : a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 r. b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r. c) rekomendacji co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2013 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2013 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w 2013 r. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2013 r. c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym w 2013 r. d) absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013 r. 7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 r. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2013 r. c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2013 r. d) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2013 r. e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 r. f) absolutorium dla członków Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 r. g) absolutorium dla członków Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 r. h) absolutorium dla członków Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 r. i) zmian w składzie Rady Nadzorczej j) zmiany statutu – zmiany siedziby spółki 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Poniżej Zarząd Spółki przekazuje ponownie informację o procedurach dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 20 czerwca 2014 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@euroimplant.com.pl. Na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki biuro@euroimplant.com.pl . Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres biuro@euroimplant.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki biuro@euroimplant.com.pl . Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki w zakładce "Inwestorzy", dział "Walne Zgromadzenia". Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tzw. record date) jest dzień 22 czerwca 2014 roku. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze osiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 18 czerwca 2014 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (22 czerwca 2014 r.). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Klonowej 46J, w Kajetanach, w godzinach od 9:00 do 15:00, w dniach od 03 lipca 2014 roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki biuro@euroimplant.com.pl . Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 min. przed rozpoczęciem obrad. Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki w zakładce "Inwestorzy", dział "Walne Zgromadzenia". Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,5268 -1,23%  -5,66gr
  • USD dolar 3,8658 -1,45%  -5,70gr
  • GBP funt 4,9560 -1,90%  -9,62gr
  • CHF frank 4,1878 -1,46%  -6,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm