pieniadz.pl

Ulma SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

30-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-30
ULMA Construccion Polska SA
_pełna nazwa emitenta_
ULMA Construccion SA Materiałów budowlanych _mbu_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
05-840 Brwinów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszajec 50
_ulica_ _numer_
+48 22 506 70 40 +48 22 814 31 31
_telefon_ _fax_
info@ulmaconstruction.pl www.ulmaconstruction.pl
_e-mail_ _www_
527-02-03-299 011201520
_NIP_ _REGON_
KPMG Audyt Sp. z o. o. spółka komandytowa
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - I PÓŁROCZE 2016 R. i I PÓŁROCZE 2015 R.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 85 997 90 229 19 632 21 825
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 5 113 1 682 1 167 407
III. Zysk_strata_ brutto 5 635 467 1 286 113
IV. Zysk _strata_ netto 4 030 162 920 39
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _13 824_ 20 458 _3 156_ 4 949
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _102_ _732_ _23_ _177_
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - _10 731_ - _2 596_
VIII. Przepływy pieniężne netto _13 926_ 8 995 _3 179_ 2 176
IX. Rozwodniony zysk na jedną akcję 0,77 0,03 0,18 0,01
X. Zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,77 0,03 0,18 0,01
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 CZERWCA 2016 R. i 31 GRUDNIA 2015 R.
XI. Aktywa razem 334 379 328 893 75 557 77 178
XII. Zobowiązania 40 734 39 730 9 204 9 323
XIII. Zobowiązania długoterminowe 2 759 3 752 623 880
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 37 975 35 978 8 581 8 443
XV. Kapitał własny 293 645 289 163 66 353 67 855
XVI. 10 511 10 511 2 375 2 467
XVII. Średnia ważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XVIII. Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/ EUR_ 55,87 55,02 12,63 12,91
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - I PÓŁROCZE 2016 R. i I PÓŁROCZE 2015 R.
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 78 451 79 887 17 909 19 324
XXI. Zysk z działalności operacyjnej 1 236 _5 621_ 282 _1 360_
XXII. Zysk _strata_ brutto 2 685 _4 518_ 613 _1 093_
XXIII. Zysk _strata_ netto 1 786 _4 127_ 408 _998_
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _16 372_ 18 803 _3 737_ 4 548
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _520_ 2 648 _119_ 641
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - _10 731_ - _2 596_
XXVII. Przepływy pieniężne netto _16 892_ 10 720 _3 856_ 2 593
XXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,34 _0,79_ 0,08 _0,19_
XXIX. Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,34 _0,79_ 0,08 _0,19_
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 CZERWCA 2016 R. i 31 GRUDNIA 2015 R.
XXX. Aktywa razem 336 910 336 167 76 129 78 884
XXXI. Zobowiązania 38 966 40 009 8 805 9 388
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 3 650 4 940 825 1 159
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 35 316 35 069 7 980 8 229
XXXIV. Kapitał własny 297 944 296 158 67 324 69 496
XXXV. Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 375 2 467
XXXVI. Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XXXVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/ EUR_ 56,69 56,35 12,81 13,22
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-05

+ więcej
  • EUR euro 4,5793 +0,56%  +2,53gr
  • USD dolar 3,8393 +1,43%  +5,42gr
  • GBP funt 5,3056 +0,64%  +3,39gr
  • CHF frank 4,1313 +0,76%  +3,10gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm