pieniadz.pl

Talex SA
Raport półroczny SA-P 2016

12-09-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2016
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
data przekazania: 2016-09-12
TALEX SA
_pełna nazwa emitenta_
TALEX Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
61-619 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Karpia 27 d
_ulica_ _numer_
061 827 55 00 061 827 55 99
_telefon_ _fax_
biuro@talex.pl www.talex.com.pl
_e-mail_ _www_
782-00-21-045 004772751
_NIP_ _REGON_
PKF Consult Sp. z o.o. sp.k.
_podmiot uprawniony do badania_
Raport półroczny zawiera _należy wskazać właściwe_:
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Półroczne sprawozdanie finansowe
w wersji skróconej
w wersji pełnej
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu _półroczne sprawozdanie z działalności emitenta_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 531 46 250 9 937 11 187
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 652 1 057 377 256
III. Zysk _strata_ brutto 1 306 804 298 194
IV. Zysk _strata_ netto 1 007 526 230 127
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 595 -5 745 364 -1 390
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -938 -20 996 -214 -5 079
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 980 10 295 -1 137 2 490
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 323 -16 446 -987 -3 978
IX. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 79 457 86 941 17 954 20 728
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 33 526 43 121 7 576 10 281
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 13 228 14 891 2 989 3 550
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 12 035 20 263 2 719 4 831
XIII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 45 931 43 820 10 379 40 447
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 000 3 000 678 715
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,34 0,18 0,08 0,04
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 15,31 14,61 3,46 3,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 1,30 0,30


Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla
pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni
dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do
XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy
EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:I
półrocze roku 2016średni kurs w okresie
...............4,3805minimalny kurs w okresie .........4,2355maksymalny
kurs w okresie ......4,4987kurs na ostatni dzien okresu ......4,4255


I półrocze roku 2015średni kurs w okresie
...............4,1341minimalny kurs w okresie .........3,9822maksymalny
kurs w okresie ......4,3335kurs na ostatni dzien okresu ......4,1944Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm