pieniadz.pl

Talex SA
Raport kwartalny SA-Q 1/2016

16-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
data przekazania: 2016-05-12
TALEX SA
_pełna nazwa emitenta_
TALEX Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
61-619 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Karpia 27 d
_ulica_ _numer_
061 827 55 00 061 827 55 99
_telefon_ _fax_
biuro@talex.pl www.talex.com.pl
_e-mail_ _www_
782-00-21-045 004772751
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 248 20 952 5 337 5 050
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 053 98 242 24
III. Zysk _strata_ brutto 835 113 192 27
IV. Zysk _strata_ netto 642 -131 147 -32
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 050 -5 848 -241 -1 410
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -451 -12 923 -104 -3 115
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 527 7 062 -351 1 702
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 028 -11 709 -695 -2 822
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 86 700 77 723 20 312 19 008
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 37 318 29 247 8 743 7 153
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 14 495 11 431 3 396 2 796
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 14 450 9 789 3 385 2 394
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 49 382 48 476 11 569 11 855
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 000 3 000 703 734
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,21 -0,04 0,05 -0,01
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 16,46 16,16 3,86 3,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 1,30 1,80 0,30 0,43


Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EUR'o:Dla
pozycji od I do VIII oraz XVI i XVIII zastosowano kurs średni obiczony
jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XV i XVII
zastosowano kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu.


I kwartał 2016kurs średni: 1 EUR = 4,3559 PLNkurs na
31.03.2016: 1 EUR = 4,2684 PLNI kwartał 2015kurs średni: 1
EUR = 4,1489 PLNkurs na 31.03.2015: 1 EUR = 4,0890 PLNRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm