pieniadz.pl

Stalexport Autostrady SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

01-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-01
STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
STALEXPORT AUTOSTRADY Metalowy _met_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
41-404 Mysłowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Piaskowa 20
_ulica_ _numer_
032 762 75 45 032-762 75 56
_telefon_ _fax_
info@stalexport-autostrady.pl www.stalexport-autostrady.pl
_e-mail_ _www_
634-013-42-11 271936361
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy, kończący się 30 czerwca 2016 roku.
I. Przychody 137 643 119 237 31 422 28 842
II. Zysk z działalności operacyjnej 100 562 66 633 22 957 16 118
III. Zysk przed opodatkowaniem 90 370 55 373 20 630 13 394
IV. Zysk netto za okres sprawozdawczy 73 243 45 048 16 720 10 897
V. Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 70 407 41 956 16 073 10 149
VI. Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu _w tys. szt._ 247 262 247 262 247 262 247 262
VII. Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą _w PLN/EUR_ 0,28 0,17 0,07 0,04
VIII. Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą _w PLN/EUR_ 0,28 0,17 0,07 0,04
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 94 411 92 132 21 553 22 286
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 850 _42 277_ 2 477 _10 226_
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej _27 426_ _26 668_ _6 261_ _6 451_
XII. Przepływy pieniężne netto ogółem 77 835 23 187 17 769 5 609
XIII. 30 czerwca 2016 r. 31 grudnia 2015 r. 30 czerwca 2016 r. 31 grudnia 2015 r.
XIV. Aktywa razem 1 413 854 1 375 297 319 479 322 726
XV. Aktywa trwałe 1 132 503 1 170 249 255 904 274 610
XVI. Aktywa obrotowe 281 351 205 048 63 575 48 116
XVII. 920 293 952 202 207 952 223 443
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 765 433 766 960 172 960 179 974
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 154 860 185 242 34 993 43 469
XX. Kapitał własny razem 493 561 423 095 111 527 99 283
XXI. Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 490 024 418 122 110 727 98 116
XXII. Udziały niekontrolujące 3 537 4 973 799 1 167
XXIII. Kapitał zakładowy 185 447 185 447 41 904 43 517
XXIV. Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy, kończący się 30 czerwca 2016 roku. półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
XXV. Przychody 1 904 1 867 435 452
XXVI. Strata z działalności operacyjnej _1 339_ _1 729_ _306_ _418_
XXVII. Zysk przed opodatkowaniem 88 623 1 760 20 231 426
XXVIII. Zysk netto za okres sprawozdawczy 89 072 1 934 20 334 468
XXIX. Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu _w tys. szt._ 247 262 247 262 247 262 247 262
XXX. Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą _w PLN/ EUR_ 0,36 0,01 0,08 0,00
XXXI. Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą _w PLN/EUR_ 0,36 0,01 0,08 0,00
XXXII. Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej _2 080_ _422_ _475_ _102_
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 90 952 3 362 20 763 813
XXXIV. Przepływy pieniężne netto ogółem 88 872 2 940 20 288 711
XXXV. 30 czerwca 2016 r. 31 grudnia 2015 r. 30 czerwca 2016 r. 31 grudnia 2015 r.
XXXVI. Aktywa razem 297 434 211 090 67 209 49 534
XXXVII. Aktywa trwałe 76 478 76 516 17 281 17 955
XXXVIII. Aktywa obrotowe 220 956 134 574 49 928 31 579
XXXIX. Zobowiązania razem 1 521 4 254 344 998
XL. Zobowiązania długoterminowe 611 69 138 16
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 910 4 185 206 982
XLII. Kapitał własny razem 295 913 206 836 66 865 48 536
XLIII. Kapitał zakładowy 185 447 185 447 41 904 43 517


2016 2015


kurs z dnia bilansowego 4,4255 4,2615


średni kurs z okresu 4,3805 4,1341W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm