pieniadz.pl

Rainbow Tours SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA.

12-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-12
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi _"Spółka"_ informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 38 ust. 1 pkt 1_ - 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm._, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402_1_ oraz art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki _http://ir.r.pl, w zakładce "walne zgromadzenia"_ – na dzień 8 listopada 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:
_1_ pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający, w związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, dotychczas obowiązujące i zmieniane postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian [§ 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.],
_2_ projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [§ 38 ust. 1 pkt 3 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.].

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://ir.r.pl, w zakładce "walne zgromadzenia".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm