pieniadz.pl

Rainbow Tours SA
Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki

13-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-13
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm._ Zarząd spółki Rainbow Tours SA z siedzibą w Łodzi _"Spółka"_ informuje niniejszym, iż powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, mocą postanowienia z dnia 12.09.2016 r., zmiany postanowień § 10 ust. 1 Statutu Spółki.
Mocą w/w postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców KRS Spółki _nr KRS Spółki: 0000178650_ dokonano rejestracji zmiany postanowień § 10 ust. 1 _zmiana związana ze zmianą struktury kapitału zakładowego Spółki_, zgodnie z treścią uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany oznaczenia akcji serii C1 Spółki związanej z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki _treść uchwał ZWZ Spółki z dnia 21.06.2016 r. została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 22.06.2016 r._.
Dotychczasowa oraz aktualna treść zmienionych postanowień Statutu Spółki jest następująca:
Dotychczasowa treść zmienionego § 10 ust. 1 Statutu Spółki:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.455.200 zł _jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych_ i dzieli się na 14.552.000 _czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące_ akcji o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja, w tym na:
1_ 5.000.000 _pięć milionów_ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł _pięćset tysięcy złotych_, oznaczonych numerami od A-0000001 do A-5000000;
2_ 2.000.000 _dwa miliony_ akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł _dwieście tysięcy złotych_;
3_ 1.800.000 _jeden milion osiemset tysięcy_ akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, o łącznej wartości nominalnej 180.000 zł _sto osiemdziesiąt tysięcy złotych_, oznaczonych numerami od C-00000001 do C-1500000 oraz od C-1700001 do C-2000000;
4_ 1.000.000 _jeden milion_ akcji zwykłych na okaziciela serii C2, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł _sto tysięcy złotych_;
5_ 200.000 _dwieście tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii C3, o łącznej wartości nominalnej 20.000 zł _dwadzieścia tysięcy złotych_;
6_ 52.000 _pięćdziesiąt dwa tysiące_ akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 5.200 zł _pięć tysięcy dwieście złotych_;
7_ 2.000.000 _dwa miliony_ akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł _dwieście tysięcy złotych_;
8_ 2.500.000 _dwa miliony pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł _dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych_."
Aktualna treść zmienionego § 10 ust. 1 Statutu Spółki:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.455.200 zł _jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych_ i dzieli się na 14.552.000 _czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące_ akcji o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja, w tym na:
1_ 5.000.000 _pięć milionów_ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł _pięćset tysięcy złotych_, oznaczonych numerami od A-0000001 do A-5000000;
2_ 2.000.000 _dwa miliony_ akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł _dwieście tysięcy złotych_;
3_ 1.680.000 _jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy_ akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, o łącznej wartości nominalnej 168.000 zł _sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych_, oznaczonych numerami od C-00000001 do C-1460000 oraz od C-1780001 do C-2000000;
4_ 1.000.000 _jeden milion_ akcji zwykłych na okaziciela serii C2, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł _sto tysięcy złotych_;
5_ 200.000 _dwieście tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii C3, o łącznej wartości nominalnej 20.000 zł _dwadzieścia tysięcy złotych_;
6_ 120.000 _sto dwadzieścia tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii C4, o łącznej wartości nominalnej 12.000 zł _dwanaście tysięcy złotych_;
7_ 52.000 _pięćdziesiąt dwa tysiące_ akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 5.200 zł _pięć tysięcy dwieście złotych_;
8_ 2.000.000 _dwa miliony_ akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł _dwieście tysięcy złotych_;
9_ 2.500.000 _dwa miliony pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł _dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych_."
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane w/w zmiany Statutu Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm