pieniadz.pl

Rainbow Tours SA
Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki

17-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-17
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat

Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi _"Spółka"_ informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o zmianie _zmniejszeniu_ dotychczas posiadanego przez akcjonariusza Spółki – p. Remigiusza Talarka – udziału ponad 15% ogólnej liczby głosów i osiągnięcie w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów _art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej_.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem:
_-_ zmniejszenie udziału ponad 15% ogólnej liczby głosów i osiągnięcie w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA nastąpiło w dniu 16.05.2016 r., w wyniku zbycia akcji Spółki w drodze przeniesienia akcji, tytułem wkładu niepieniężnego _aportu_ wnoszonego do spółki pod firmą Elephant Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w zamian za nowotworzone udziały obejmowane przez osobę zobowiązaną w podwyższonym kapitale zakładowym Elephant Capital Sp. z o.o.;
_-_ przed zmianą stanu posiadania p. Remigiusz Talarek posiadał łącznie 2.035.800 akcji Spółki, stanowiących 13,99% kapitału zakładowego Spółki, tj. 1.645.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 11,30% kapitału zakładowego Spółki oraz 390.800 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 2,69% kapitału zakładowego Spółki, które reprezentowały łącznie 3.680.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,24% ogólnej liczby głosów, przy czym 3.290.00 głosów przypadało z akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 15,41% ogólnej liczby głosów, a 390.800 głosów przypadało ze zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 1,83% ogólnej liczby głosów;
_-_ aktualnie, po zmianie stanu posiadania p. Remigiusz Talarek posiada 390.800 akcji Spółki, stanowiących 2,69% kapitału zakładowego Spółki, które reprezentują łącznie 390.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,83% ogólnej liczby głosów;
_-_ podmiotem zależnym od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia _w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej_, który nabył 1.645.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, z których przysługuje 3.290.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Elephant Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi _przeniesienie akcji tytułem wkładu niepieniężnego/aportu wnoszonego do Elephant Capital Sp. z o.o. w zamian za nowotworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Elephant Capital Sp. z o.o._;
_-_ akcjonariusz dokonujący zawiadomienia nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm