pieniadz.pl

PGNiG SA
Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

25-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-25
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA _"PGNiG", "Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu umorzenia _"Uchwała Upoważniająca"_ oraz uchwałę uzupełniającą Uchwałę Upoważniającą _łącznie "Uchwały Upoważniające"_.

Zgodnie z Uchwałami Upoważniającymi przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 129 870 129 _słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąy tysięcy sto dwadzieścia dziewięć_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPGNIG00014 _"Nabywane Akcje"_. Łączna cena wszystkich Nabywanych Akcji nie może przekroczyć 700 000 000 _słownie: siedemset milionów_ złotych, zaś cena zakupu jednej Akcji Nabywanej została ustalona na 5,39 złotych. Cena zakupu Akcji Własnych została ustalona na podstawie średniej arytmetycznej z cen zamknięcia notowań akcji Spółki w pięciu dniach roboczych poprzedzających dzień podjęcia niniejszej Uchwały.

W związku z nabywaniem akcji własnych, Spółka skieruje do akcjonariuszy zaproszenie do składnia ofert sprzedaży. Okres przyjmowania przez Spółkę ofert sprzedaży wynosić będzie pięć dni roboczych _z wyłączeniem sobót_ wliczając pierwszy i ostatni dzień takiego okresu i rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu publikacji przez Spółkę ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży.

Zgodnie z Uchwałami Upoważniającymi oferty sprzedaży będą mogły być składane przez poszczególnych akcjonariuszy działających indywidualnie lub przez grupy akcjonariuszy składające się z akcjonariuszy, których świadectwa depozytowe potwierdzające liczbę należących do nich akcji Spółki zostaną dołączone do oferty sprzedaży lub ofert sprzedaży _jeśli w ramach określonej grupy kilku akcjonariuszy zdecyduje się na zbycie akcji_ _"Grupa Akcjonariuszy"_.

W przypadku, w którym łączna liczba akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży prawidłowo złożonymi przez akcjonariuszy w okresie przyjmowania takich ofert będzie wyższa niż liczba Akcji Nabywanych, Spółka dokona redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży. W tym celu, ustalony zostanie udział każdego akcjonariusza lub odpowiednio Grupy Akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji przysługujących wszystkim akcjonariuszom lub Grupom Akcjonariuszy uczestniczącym w skupie akcji własnych. W rezultacie przeprowadzonej redukcji Spółka nabędzie od każdego akcjonariusza lub akcjonariuszy wchodzących w skład jednej Grupy Akcjonariuszy łącznie liczbę akcji nie większą niż:

_a_ łączna liczba akcji wskazana w Ofercie Sprzedaży lub Ofertach Sprzedaży, oraz jednocześnie nie większą niż

_b_ liczba ustalona jako iloczyn łącznej liczby Akcji Nabywanych oraz udziału takiego akcjonariusza lub Grupy Akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji przysługujących wszystkim akcjonariuszom lub Grupom Akcjonariuszy uczestniczącym w skupie akcji własnych.

Jeśli tak ustalona liczba nie będzie liczbą całkowitą zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Zarząd PGNiG został upoważniony do niezwłocznego określenia szczegółowych warunków i trybu nabycia akcji własnych oraz publikacji zaproszenia do składania ofert.

Zarząd PGNiG został również upoważniony do odstąpienia w każdej chwili od nabycia akcji własnych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm