pieniadz.pl

PGNiG SA
Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

03-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 102 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-03
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA _"PGNiG"_ informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG.

W dniu 3 listopada 2016 roku PGNiG wyemitowała obligacje _"Obligacje"_ w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 6 maja 2014 roku _"Program"_. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 200.000.000,00 zł _słownie: dwieście milionów złotych_, w tym:

- Emisja 2000 obligacji o łącznej wartości 200.000.000,00 zł _słownie: dwieście milionów złotych_ z datą wykupu w dniu 5 grudnia 2016 roku, o rentowności 1,81% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu.

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł _słownie: sto tysięcy złotych_.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.

PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.

Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 3 listopada 2016 roku 300.000.000,00 zł _słownie: trzysta milionów złotych_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm