pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PATENTUS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
43-200 Pszczyna
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Górnośląska 11
_ulica_ _numer_
_32_ 210 00 78 _32_ 210 12 14
_telefon_ _fax_
biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl www.patentus.pl
_e-mail_ _www_
638-14-35-033 273585931
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży 31 548 30 087 7 222 7 266
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej _7 797_ 427 _1 785_ 103
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem _8 360_ _39_ _1 914_ _9_
IV. Zysk _strata_ netto _8 440_ _49_ _1 932_ _12_
V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej _8 395_ _61_ _1 922_ _15_
VI. Zysk _strata_ netto przypadający udziałom niekontrolującym _45_ 12 _10_ 3
VII. Całkowity dochód ogółem _8 440_ _49_ _1 932_ _12_
VIII. Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej _8 395_ _61_ _1 922_ _15_
IX. Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym _45_ 12 _10_ 3
X. Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję _ w PLN/EUR _ 3,04 3,30 0,70 0,79
XII. Zysk _strata_ netto na akcję oraz rozwodniony zysk _strata_ netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej _ w PLN/EUR _ _0,29_ _0,00_ _0,07_ _0,00_
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 322 9 965 2 363 2 406
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _5 095_ _7 010_ _1 166_ _1 693_
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _5 517_ _1 792_ _1 263_ _433_
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem _290_ 1 163 _66_ 281
XVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych 4,3680 4,1409
XVIII. Aktywa trwałe 107 160 115 607 24 214 27 562
XIX. Aktywa obrotowe 52 642 47 036 11 895 11 214
XX. Aktywa razem 159 802 162 643 36 109 38 776
XXI. Zobowiązania długoterminowe 30 661 31 815 6 928 7 585
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 38 737 32 443 8 753 7 735
XXIII. Kapitał własny 90 404 98 385 20 428 23 456
XXIV. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 838 992 189 237
XXV. Kapitał akcyjny _zakładowy_ 11 800 11 800 2 666 2 813
XXVI. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujace 838 992 189 237
XXVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów 4,4255 4,1944
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
XXVIII. Przychody netto ze sprzedaży 25 352 20 529 5 804 4 958
XXIX. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej _3 718_ 263 _851_ 64
XXX. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem _10 534_ _28_ _2 412_ _7_
XXXI. Zysk _strata_ netto _10 605_ _23_ _2 428_ _6_
XXXII. Całkowity dochód ogółem _10 605_ _23_ _2 428_ _6_
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję _ w PLN/EUR _ 3,01 3,28 0,69 0,74
XXXV. Zysk _strata_ netto na akcję oraz rozwodniony zysk _strata_ netto na akcję _ w PLN/EUR _ _0,36_ _0,00_ 0,04 0,04
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 416 7 912 1 011 1 911
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 558 _4 703_ 586 _1 136_
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _7 399_ _2 485_ _1 694_ _600_
XXXIX. Przepływy pieniężne netto, razem _425_ 724 _97_ 175
XL. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych 4,3680 4,1409
XLI. Aktywa trwałe 99 005 108 319 22 371 25 825
XLII. Aktywa obrotowe 50 032 39 501 11 305 9 418
XLIII. Aktywa razem 149 037 147 820 33 677 35 242
XLIV. Zobowiązania długoterminowe 29 700 28 712 6 711 6 845
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe 30 467 22 298 6 884 5 316
XLVI. Kapitał własny 88 870 96 810 20 081 23 081
XLVII. Kapitał akcyjny _zakładowy_ 11 800 11 800 2 666 2 813
XLVIII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów 4,4255 4,1944


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na
ostatni dzień okresu: 30.06.2016r. - 4,4255 PLN; 30.06.2015r.- 4,1944
PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych przeliczono według stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym: I półrocze 2016r.- 4,3680 PLN; I półrocze 2015r. -
4,1409 PLN.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm