pieniadz.pl

MOJ SA
Raport kwartalny SA-Q 4/2015

29-02-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2015
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
za 4 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31
data przekazania: 2016-02-29
MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MOJ S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
40-859 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Tokarska 6
_ulica_ _numer_
_032_ 604 09 00 _032_ 604 09 01
_telefon_ _fax_
sekretariat@moj.com.pl www.moj.com.pl
_e-mail_ _www_
6342139773 27354901
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 657 63 104 14 734 15 063
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 662 2 630 397 628
III. Zysk _strata_ brutto 341 947 81 226
IV. Zysk _strata_ netto 211 692 50 165
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 960 -1 145 229 -273
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -196 -774 -47 -185
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -318 1 586 -76 379
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 446 -333 107 -79
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 64 814 64 915 15 209 15 230
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 27 941 28 253 6 557 6 629
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 690 3 788 631 889
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 24 069 23 219 5 648 5 448
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 36 873 36 662 8 653 8 601
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 827 9 827 2 306 2 306
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,02 0,07 0,02 0,02
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3,75 3,73 0,88 0,88
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00


Sposób przeliczenia złotówek na EURO został zamieszczony w "Pozostałych
informacjach do raportu kwartalnego MOJ S.A. za IV kwartał 2015 r."Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm