pieniadz.pl

MOJ SA
Raport półroczny SA-P 2016

30-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2016
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
data przekazania: 2016-08-30
MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MOJ S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
40-859 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Tokarska 6
_ulica_ _numer_
032 604 09 00 032 604 09 01
_telefon_ _fax_
sekretariat@moj.com.pl www.moj.com.pl
_e-mail_ _www_
6342139773 273548901
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_
Raport półroczny zawiera _należy wskazać właściwe_:
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Półroczne sprawozdanie finansowe
w wersji skróconej
w wersji pełnej
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu _półroczne sprawozdanie z działalności emitenta_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 547 33 249 4 691 8 043
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 639 1 224 146 296
III. Zysk _strata_ brutto 120 702 27 170
IV. Zysk _strata_ netto 125 580 29 140
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 736 -960 168 -232
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 599 -200 137 -48
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 721 1 887 -393 456
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -386 727 -88 176
IX. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 61 784 74 530 13 961 17 769
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 24 793 37 288 5 602 8 890
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 742 4 349 620 1 037
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 20 917 31 709 4 726 7 560
XIII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 36 991 37 242 8 359 8 879
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 827 9 827 2 221 2 343
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,01 0,06
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3,76 3,79 0,85 0,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-02-24

+ więcej
  • EUR euro 4,5176 +0,18%  +0,83gr
  • USD dolar 3,7145 +0,08%  +0,28gr
  • GBP funt 5,2607 +0,60%  +3,13gr
  • CHF frank 4,0959 -0,72%  -2,99gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm